Menu
Vyhledávání
Město Javorník
Město Javorník

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Javorník
Město Javorník vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
nám. Svobody 134
790 70 Javorník
Telefon: 584 440 144
Fax: 584 440 190
E-mail: podatelna@mestojavornik.cz
WWW: www.mestojavornik.cz/
ID Datové schránky: ejmbdvv
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  nám. Svobody 134
  790 70 Javorník
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  nám. Svobody 134
  790 70 Javorník
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 11:3012:00 – 17:00
  úterý7:30 – 11:3012:00 – 14:00
  středa7:30 – 11:3012:00 – 17:00
  čtvrtek7:30 – 11:3012:00 – 14:00
  pátek7:30 – 11:3012:00 – 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: ejmbdvv
19-6321841/0100 (KOMBCZPP)
00302708
DIČ: CZ00302708

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Javorník
  nám. Svobody 134
  790 70 Javorník
 • e-mailem: podatelna@mestojavornik.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@mestojavornik.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 584 440 144

Úřední hodiny

pondělí 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
úterý 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00
středa 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
čtvrtek 7:30 - 11:30 12:00 - 14:00
pátek 7:30 - 11:30 12:00 - 13:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Javorník vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Javorník poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,37 kB
Staženo: 54×
Vloženo: 29. 2. 2024

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 497,46 kB
Staženo: 130×
Vloženo: 2. 3. 2023

Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 525,06 kB
Staženo: 227×
Vloženo: 26. 1. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,59 kB
Staženo: 272×
Vloženo: 5. 1. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 455,32 kB
Staženo: 351×
Vloženo: 16. 1. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 451,84 kB
Staženo: 487×
Vloženo: 28. 1. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva r. 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 454,29 kB
Staženo: 750×
Vloženo: 18. 1. 2018

Výroční zpráva za rok 2016

výroční zpráva za r. 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 436,26 kB
Staženo: 920×
Vloženo: 12. 4. 2017

Výroční zpráva za rok 2015

výroční zpráva za r. 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,96 kB
Staženo: 974×
Vloženo: 12. 4. 2017

Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb.:

2024

Informace poskytnutá ze dne 10.06.2024
Poskytnutí informace 10.06.2024

Informace poskytnutá ze dne 11.06.2024
Poskytnutí informace 11.06.2024

Informace poskytnutá ze dne 11.06.2024
Poskytnutí informace 11.06.2024

Informace poskytnutá ze dne 29.05.2024
Poskytnutí informace 29.05.2024

Informace poskytnutá ze dne 30.04.2024
Poskytnutí informace 30.04.2024

Informace poskytnutá ze dne 30.04.2024
Poskytnutí informace 30.04.2024

Informace poskytnutá ze dne 17.04.2024
Poskytnutí informace 17.04.2024

Informace poskytnutá ze dne 15.04.2024
Poskytnutí informace 15.04.2024

Informace poskytnutá ze dne 2.04.2024(3)
Poskytnutí informace 2.04.2024(3)

Informace poskytnutá ze dne 2.04.2024(2)
Poskytnutí informace 2.04.2024(2)

Informace poskytnutá ze dne 2.04.2024
​​​​​​​Poskytnutí informace 2.04.2024

Informace poskytnutá ze dne 18.03.2024
​​​​​​​Poskytnutí informace 18.03.2024

Informace poskytnutá ze dne 1.03.2024
​​​​​​​Poskytnutí informace 1.03.2024

Informace poskytnutá ze dne 26.06.2024(3)
​​​​​​​Poskytnutí informace 26.02.2024(3)

Informace poskytnutá ze dne 26.06.2024(2)
​​​​​​​Poskytnutí informace 26.02.2024(2)

Informace poskytnutá ze dne 26.06.2024
​​​​​​​Poskytnutí informace 26.02.2024

Informace poskytnutá ze dne 12.01.2024
​​​​​​​Poskytnutí informace 12.01.2024

 


2023

Informace poskytnutá ze dne 23. 5. 2023 - Zálesí
Poskytnutí informace ze dne 23. 5 2023 - Zálesí

Informace poskytnutá ze dne 23. 5. 2023 - RP
Poskytnutí informace ze dne 23. 5 2023 - RP

Informace poskytnutá ze dne 10. 5. 2023 - PB SCOM s.r.o.
Poskytnutí informace ze dne 10. 5 2023 - PB SCOM s.r.o.

Informace poskytnutá ze dne 27. 2. 2023
Poskytnutí informace ze dne 27. 2. 2023


Informace poskytnutá ze dne 17. 2. 2023
Poskytnutí informace ze dne 17. 2. 2023

Informace poskytnutá ze dne 9. 2. 2023
Poskytnutí informace ze dne 9. 2. 2023

Informace poskytnutá ze dne 1. 2. 2023
Poskytnutí informace ze dne 1. 2. 2023

Informace poskytnutá ze dne 27. 1. 2023
Poskytnutí informace ze dne 27. 1. 2023


2022
Informace poskytnutá ze dne 12. 12. 2022 
Poskytnutí informace ze dne 12. 12. 2022

Informace poskytnutá ze dne 9. 8. 2022 - „Sdělení k žádosti OVŽP“
Poskytnutí informace ze dne 9. 8. 2022

Informace poskytnutá ze dne 27. 7. 2022
Poskytnutí informace ze dne 27. 7. 2022 + Kopie - Statistika přestupků 2020

Informace poskytnutá ze dne 2. 6. 2022
Poskytnutí informace ze dne 2. 6. 2022

Informace poskytnutá ze dne 7. 2. 2022
Poskytnutí informace ze dne 7. 2. 2022

Informace poskytnutá ze dne 24. 1. 2022
Poskytnutí informace ze dne 24. 1. 2022

Informace poskytnutá ze dne 6. 1. 2022
Poskytnutí informace ze dne 6. 1. 2022


 

2021

Oznámení o výši úhrady ze dne 6. 10. 2021 - žádost z 1. 10. 2021

Poskytnutí informací ze dne 13. 10.2021 - 2 žádosti ze 4. a 6. 10. 2021
Poskytnutí informací ze dne 13. 10. 2021 - 2 žádosti ze 4. a 6. 10. 2021

Poskytnutí informace ze dne 5. 10. 2021 - žádost z 30. 9. 2021
Poskytnutí informace ze dne 5. 10. 2021 - žádost z 30. 9. 2021


Informace poskytnutá ze dne 22.09.2021
Poskytnutí informace ze dne 22.09.2021

Informace poskytnutá ze dne 9.09.2021
Poskytnutí informace ze dne 9.09.2021

Informace poskytnutá ze dne 8.06.2021
Poskytnutí informace ze dne 8.06.2021

Informace poskytnutá ze dne 17.05.2021
Poskytnutí informace ze dne 17.05.2021

Informace poskytnutá ze dne 30.04.2021
Poskytnutí informace ze dne 30.04.2021

Informace poskytnutá ze dne 06.04.2021
Poskytnutí informace ze dne 06.04.2021

Informace poskytnutá ze dne 06.04.2021
Poskytnutí informace ze dne 06.04.2021

Informace poskytnutá ze dne 17.03.2021

Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.03.2021 (2)

Informace poskytnutá  ze dne 17.03.2021

Žádost o poskytnutí informace ze dne 17.03.2021

Výzva ze dne 17.03.2021

Výzva k doplnění žádosti

Informace poskytnutá ze dne 10.02.2021

Žádost o poskytnutí informace ze dne 10.02.2021


2020

Informace poskytnutá ze dne 1.12.2020

Žádost o poskytnutí informace ze dne 1.12.2020

Informace poskytnutá ze dne 23.11.2020

Žádost o poskytnutí informace (4).pdf (866.66 kB)

Informace poskytnuta ze dne 29.07.2020

Žádost o poskytnutí informace ze dne 29.7.2020.pdf (355.84 kB)

Informace poskytnutá ze dne 28.4.2020

Žádost o poskytnutí informace - sdělení.pdf (363.36 kB)

Informace poskytnutá AMA, s.r.o.,  11.02.2020

Žádost o poskytnutí informace


2019

Informace poskytnutá AMA, s.r.o., 28.01.2019

zde ke stažení

Informace poskytnutá Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.cz, 22.8.2019

Sdělení k žádosti o informaci


2018

Informace poskytnutá AMA, s.r.o., 18.01.2018

zde ke stažení

Informace poskytnutá KAMIKA TRADING, s.r.o., 23.2.2018

zde ke stažení

Informace poskytnutá ze dne 13.2.2018

zde ke stažení

Informace poskytnutá DuPonti s.r.o., 28.5.2018

zde ke stažení


2017

Informace poskytnutá AMA, s.r.o., 9.2.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá Istav Media, s.r.o., 17.2.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá 2.6.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá 21.6.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá Českomoravská světelná s.r.o., 28.6.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá 17.7.2017

Informace poskytnutá REMA AOS a.s., 24.7.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá Kross, s.r.o., 22.8.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá CODES CZ s.r.o., 14.9.2017

zde ke stažení

Informace poskytnutá dne 27.11.2017, 5.12.2017

zde ke stažení

zde ke stažení


2016

Informace poskytnutá dne 28.12.2016

zde ke stažení

Informace poskytnutá AK Továrek, Horký 23. 6. 2016

Poskytnutá informace AK Továrek, Horký

Informace poskytnuta 30.3.2016

zde ke stažení

Informace poskytnuta 25.2.2016

zde ke stažení


2015

Informace poskytnutá 16.3.2015

zde ke stažení

Informace poskytnuta 25.3.2015

zde ke stažení

 

 

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města - příloha 2 vyúčtování nákupu pohonných hmot

Příloha 2 smlouvy-vyúčtování PHM.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 11,84 kB
Staženo: 375×
Vloženo: 21. 2. 2019

Vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu města - příloha 1 finanční vyúčtování

Příloha 1 smlouvy-vyúčtování dotace.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 11,65 kB
Staženo: 469×
Vloženo: 21. 2. 2019

Žádost o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města

Žádost o poskytnutí dotace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48 kB
Staženo: 883×
Vloženo: 12. 4. 2017

Žádost o poskytnutí dotace z FRB č. 4 - na studnu

vzor žádosti o poskytnutí dotace z programu frb č. 4.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB
Staženo: 1,158×
Vloženo: 12. 4. 2017

Žádost o poskytnutí dotace z FRB č. 3 na domácí ČOV

vzor žádosti o poskytnutí dotace z programu frb č. 3.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB
Staženo: 856×
Vloženo: 12. 4. 2017

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Bannery

21_Ohlášení pálení


volby


menu


kamera


soc.služby


Svatby JavorníkPARTE


úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


Kudyznudy.cz - tipy na výlet


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
4
19
5
20
5
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:31
TÝDEN:2438
CELKEM:2284498

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 24 °C 14 °C
pátek 19. 7. oblačno 26/15 °C
sobota 20. 7. zataženo 27/17 °C
neděle 21. 7. jasno 27/17 °C