Menu
Vyhledávání
Město Javorník
Město Javorník

Svatby

Obecné informace k uzavření sňatku

ÚŘEDNĚ STANOVENÉ MÍSTNOSTI PRO SŇATEČNÉ OBŘADY

Zámek Jánský Vrchměú
Tančírna
Obřadní síň MěÚ Javorník
Zrcadlový sál kulturního domu

Sňatečné obřady
těší nás, že zvažujete učinit tak důležitý životní krok, jako je vstup do manželství, v našem městě.

 

město Kontakt :

Město Javorník
nám. Svobody 134
790 70, Javorník

IČ: 00302708 DIČ: CZ00302708

Bankovní spojení

19-6321841/0100 (KOMBCZPP)

http://www.mestojavornik.cz/    Datová schránka: ejmbdvv


Obecné informace k uzavření sňatku

Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při něm uvedou, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Na území České republiky lze uzavřít manželství formou občanského nebo církevního sňatku.
Občanský sňatek lze uzavřít před starostou/primátorem, místostarostou/náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva obce za přítomnosti matrikářky, v jejímž správním obvodu se manželství uzavírá.

Církevní sňatek lze uzavřít před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Snoubenci před uzavřením manželství předkládají matričnímu úřadu dotazník k uzavření manželství a potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Snoubenci - občané ČR, předkládají:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • rodný list

Ostatní potřebné údaje o snoubenci čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.

Snoubenci – cizinci, předkládají:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky.
  Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.
 • předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
  seznam tlumočníků www.justice.cz 
 • pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, je nutná přítomnost tlumočníka,
  jeho účast zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

V případě uzavření církevního sňatku snoubenci zároveň požádají o vydání Osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného sňatku před orgánem církve. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne jeho vydání.

 Sňatečné obřady v matričním obvodu  Javorník zajišťuje matrikářka:

-    Marcela Minksová, tel. 584458794, Lenka Kopřivová, tel. 584458799,
e-mail: matrika@mestojavornik.cz

Stanovení úředně určených místností a doby pro uzavírání manželství na území Města Javorník v roce 2024

Obřadní síň MěÚ Javorník

Úředně stanovené dny  pro uzavírání manželství na území Města Javorník v roce 2024

-  každý pátek v měsíci

Při uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo v jinou dobu než je úředně stanovená, se vybírá správní poplatek 3 000 Kč.

V úředně stanovený den a v úředně stanovené místnosti je uzavření manželství zdarma.

 

Seznam oddávajících matričního úřadu:

 -         Mgr. Irena Karešová – starostka města

 -         Jiří Jura – místostarosta města

Seznam oddávajících nematričních úřadů včetně úředně stanoveného dne a úředně stanovené místnosti pro oddávání pro volební období 2022 - 2026:

 Obecní úřad Bílá Voda

-         Ing. Miroslav Kocián  - starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

 Obecní úřad Uhelná

-         Bc. Zdeněk Hořava  - starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

Obecní úřad Bernartice

-         Mgr. Aleš Chromík  - starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

 Obecní úřad Vlčice

-         Ing. Josef Fojtek- starosta obce

Úředně stanovený den – kdykoliv, úředně stanovená místnost – kdekoliv na území obce

ÚŘEDNĚ STANOVENÁ MÍSTNOST

Obřadní síň Městského úřadu Javorník, nám. Svobody 134, Javorník

SVATBY V OBŘADNÍ SÍNI

OBŘADNÍ SÍŇ Městského úřadu Javorník

Kapacita obřadní síně: cca 60 osob (z toho k sezení 32 míst)

Za pronájem se neplatí.

měúměú 

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ MIMO ÚŘEDNĚ STANOVENOU MÍSTNOST

ZRCADLOVÝ SÁL KULTURNÍHO DOMU

KAPACITA:                      40 MÍST       
Nájemné za pronájem:    2000 Kč

Městské kulturní středisko Javorník

měksměks

 měksměks

Pokud se ovšem rozhodnete pro svatební obřad v netradičním prostředí, i v tomto případě Vám rádi vyhovíme. Můžete mít romantickou svatbu v přírodě, v romantické zahradě, či ve stylové restauraci nebo zahradním posezení, které se nachází ve správním obvodu našeho matričního úřadu, a které úřad shledá jako vhodné pro konání svatebního obřadu. Jedná se tedy, mimo Javorník a jeho částí, o obce Bílá Voda, Vlčice, Uhelná a Bernartice. Zkušenosti máme s obřady na Tančírně v Račím údolí, na zámku Jánský Vrch, v Dittersové zahradě, v Centru volnočasových aktivit – Bernartice, v zámeckém parku ve Vlčicích, lomě Pelnář v Uhelné, rybníky  biocentrum Střední díly v Javorníku, centrum volnočasových aktivit v Bernarticích, Čertovy kazatelny, u kaple sv. Antonína Paduánského, které splňují všechny požadavky na romantickou svatbu v přírodním prostředí.

 


CVA - CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT – Bowling Bernartice

https://bernartice.eu/

CVA – Bowling Bernartice, tel. 723700190

 bernarticebernartice

  bernartice


DITTERSOVA ZAHRADA
ditters 

Výše nájemného za konání svatebních obřadů v Dittersové zahradě 2 000 Kč.

Pronajimatel: město Javorník.


SVATEBNÍ OBŘADY NA ZÁMKU JÁNSKÝ VRCH

Spojte začátek své společné cesty životem se zámkem Jánský Vrch v Javorníku a oslavte
tak nejhezčí den svého života, udělejte si jej ještě krásnějším. Uzavřete svůj manželský svazek na starobylém letním sídle vratislavských biskupů a arcibiskupů v honosných sálech zámku. Přijďte se vyfotografovat při nejrůznějších slavnostních příležitostech. Věříme, že krásné
a důstojné prostředí vytvoří tu nejlepší kulisu k prožití této významné události.

zámekzámek

 zámek

https://www.zamek-janskyvrch.cz

Správa SZ Jánský Vrch v Javorníku nabízí obřady ve variantách:

 1. v interiérech zámku – 10 000 Kč
  2. v exteriérech zámku – 10 000 Kč
  Svatební obřady probíhají celoročně (v zimním období v závislosti na počasí).
  Kontakt: SZ Jánský Vrch tel. 584 440 286, 602 951 712

BIOCENTRUM STŘEDNÍ DÍLY

bio


TÁNČÍRNA, RAČÍ ÚDOLÍ

Tančírna v Račím údolí, dříve Georgshalle, je secesní restaurace s tanečním sálem, která se nachází v Račím údolíJavorníkaRychlebských horách.

Ceny pronájmu: tancirna@bernartice.eu

Tančírna v Račím údolí „Srdce Rychlebských hor“ Javorník 790 70
e-mail: tancirna@bernartice.eu
telefon: 583 034 125

tančírna

tančírnatančírna


     Zřícenina hradu RYCHLEBY                                                                   ČERTOVY KAZATELNY

 rychleby


 

KAPLE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO                                            BORŮVKOVÁ HORA

kaplebh


 

UHELNÁ – HRANIČKY

hraničky


KAPLE SVATÉHO ROCHA – UHELNÁ, ČERVENÝ DŮL

roch


UHELNÁ – LOM PELNÁŘ

pelnář


UHELNÁ – NOVÉ VILÉMOVICE

vilémky


VLČICE – PARK

vlčice

 

https://rychleby.cz/

 

Než svatební obřad začne, je ideální, pokud svědek, nebo družička vybere občanské průkazy  (nevěsta, ženich a oba svědci) a donese je matrikářce.

Pozor! V případě, že nebudete mít občanské průkazy u sebe nebo nebudou platné, nemůže se svatební obřad uskutečnit. Pokud nemáte nikoho, kdo ponese snubní prsteny, předejte je      matrikářce. 

Podle pokynů pořadatele (při svatbě na úřadě to je matrikářka) se svatební hosté způsobně přemístí na místo obřadu. Starší hosté se tam posadí, mladší mohou při nedostatku místa stát. První řady jsou vyhrazeny blízké rodině snoubenců.

Jak dlouhou trvá svatební obřad?

Sňatečný obřad trvá přibližně 15 minut až 30 minut

Průběh svatebního obřadu krok za krokem

Začátek obřadu ohlásí hudba, kterou si sami vyberete.

Pořadí příchozích při svatebním obřadu:

Pokud přemýšlíte nad tím, kdo jde s kým při svatebním obřadu a máte úplné rodinné vazby, je správné pořadí toto:

 1. Jako první vejde do místnosti (prostoru) ženich se svojí matkou po pravici. Ženich „odloží“ maminku na připravené místo v první řadě a čeká na nevěstu.
 2. Poté přichází matka nevěsty společně s otcem ženicha a taktéž se posadí do prvních řad.
 3. Následují svědci. Každý z nich se postaví na „svoji“ stranu podle příslušnosti k ženichovi (vlevo), nebo k nevěstě (vpravo).
 4. Necháváte-li si nějakou družičkou, nebo dítkem nést k obřadu svatební prstýnky, je na řadě ono. Položí prstýnky na patřičné místo a posadí se.
 5. Družičky vyrážejí před nevěstou v případě, pokud házejí na zem okvětní lístky. Za nevěstou jdou družičky ve chvíli, kdy nesou její vlečku/svatební závoj. Družičky by měly při obřadu stát spolu se svědky blízko snoubencům.
 6. Jako poslední přichází ke svatebnímu obřadu nevěsta se svým otcem. Otec přivede nevěstu k ženichovi a také usedne do první řady. Obřad může začít.

Pokud v rodině nemáte úplné vazby, budete muset složení dvojic upravit.

Představení a svatební řeč

Před „oltářem“ zůstávají stát snoubenci, svědkové a družičky (v případě dětí před svědky, v případě dospělých družiček za svědky, nebo po jejich boku). Matrikářka vás a svědky představí oddávajícímu.

Po představení následuje svatební řeč oddávajícího.

Svatební slib snoubenců

Po svatební řeči následuje samotný svatební slib. Oddávající se ptá: “Tážu se vás pane ženichu [jméno příjmení], zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou/paní [jméno příjmení]?”. Pokud zní odpověď ženicha „ano“, táže se stejným způsobem i nevěsty. Při souhlasu obou snoubenců oddávající prohlásí sňatek za právoplatně uzavřený.

Výměna svatebních prstýnků

Na důkaz uzavřeného manželství jsou snoubenci vyzváni k výměně snubních prstýnků. Zde je opět první na řadě ženich. Navléká prstýnek nevěstě na prsteníček levé ruky, poté podobně nevěsta navléká prstýnek ženichovi.

První manželský polibek

Následuje první manželské políbení (většinou odměněné potleskem hostů).V případě, že nevěsta závoj, sundává jej ženich poprvé až před polibkem. 

 

Velká chvíle svědků přichází

Aby bylo manželství úředně dokonáno, je třeba podepsat protokol o uzavření manželství. Jako první svůj podpis načrtne ženich, hned po něm nevěsta, svědek ženicha a svědkyně nevěsty. Následuje ještě oddávající a matrikářka. Drtivá většina nevěst (více, než 90%) přejímá po svatbě příjmení manžela. Pokud se tak stalo, nevěsta se zde podepisuje nejprve svým novým příjmením a pak tím rodným.

První novomanželský přípitek

Po podpisu přichází na řadu první novomanželský přípitek (tedy, pokud si připíjet chcete).  Připíjí novomanželé, svědci a oddávající s matrikářkou.

Je dobré mít ve skleničkách předem nalito, případně mít domluvený personál na vystřelení špuntu během posledních podpisů svědků, nebo k donášce již nalitých sklenic.

Gratulace novomanželům

Gratulacemi svatební obřad fakticky končí. První přání přijímají novomanželé (vždy v pořadí první nevěsta a druhý ženich!) od oddávajícího a matrikářky. Pak k novomanželům přistupují jednotlivě zbývající svatebčané a hosté.

Odchod z obřadu

Odchod ze svatebního obřadu nemá na rozdíl od příchodu tak pevná pravidla. Koná-li se na místě, které je třeba opustit, utvoří svatebčané „špalír“. Z něj pro štěstí a požehnání házejí na novomanžele rýži, pšenici, okvětní lístky, nebo konfety. Podle svatebních tradic a zvyků právě tento přináší novomanželům plodnost a bohatství. Ovšem ne všude je vítán. Zákaz očekávejte na hradech a zámcích, omezení na plody přírody (rýže, obilí) v zahradách, kde zahradních nehodlá vybírat papírové konfety z trávníku.

 

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Komu to hlásit změny příjmení a jaké termíny si pohlídat?

Svatba obnáší zhruba pro polovičku lidí, kteří ji podstoupí – častěji ženy – změnu příjmení. Jaká pravidla je při tom potřeba dodržet, jsme vám radili před časem:

Občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas

Mezi základní doklady, které byste měli po svatbě a změně příjmení vyměnit, patří občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas.

Při výměně všech dokladů byste měli dodržet určité lhůty. O nový občanský průkaz je potřeba požádat do patnácti dní od vydání oddacího listu. Vydání nového občanského průkazu je zdarma, potřebovat nebudete ani fotografii.

Změnu příjmení je potřeba do deseti dní nahlásit také v registru vozidel. Žádost lze opět podat na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností.

Nejdelší lhůta platí u cestovních pasů – doklad se starým jménem je platný ještě tři měsíce po svatbě. Za nový pas zaplatíte správní poplatek 600 korun a standardní lhůta pro vydání dělá třicet dní. Úřady zároveň umožňují vydání ve zkrácené lhůtě šesti dní, expresní služba ovšem přijde poměrně draho. Poplatek je 4000 korun.

 

S občankou na svatební cestu

Tomu z novomanželů, který po svatbě mění jméno a stav, se ihned po obřadu odstřihne růžek občanského průkazu. Pokud jen pár dní po svatbě odjíždíte do ciziny v rámci Evropské unie a nemáte pas, nejspíš vás napadne, jestli ostříhaná občanka na letišti projde. Podle zákona se takto označený doklad nepovažuje za poškozený nebo zničený, takže občanka platí dál. „Do jednotlivých členských států Evropské unie byly zaslány vzory občanských průkazů k notifikaci. Notifikací se rozumí oznámení o všech vzorech platných osobních dokladů, na které je možno cestovat v rámci států Evropské unie, tedy i oznámení o platnosti občanského průkazu s oddělenou vyznačenou částí. Přesto ministerstvo doporučuje využívat při cestování občanku vcelku nebo pas. Pro případ, že by vás za hranicemi kontrolovala policie. „V případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie by mohl být ustřižený roh považovaný za vyznačení neplatnosti občanského průkazu, anebo za jeho poškození. V těchto případech doporučujeme k cestě do států Evropské unie použít cestovní pas.

Další úřady a zdravotní pojišťovna

Finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení i katastrální úřad by se o změně příjmení měly dozvědět díky centrálnímu registru obyvatel. To samé platí i v případě živnostenského úřadu.

Údaje z registru dostávají i zdravotní pojišťovny, přesto ze zákona platí povinnost změnu příjmení nejpozději do třiceti dní nahlásit. Zároveň byste měli požádat o novou kartičku pojištěnce. Žádost spolu s oznámením můžete pojišťovně doručit písemně nebo se zastavit na kterékoli pobočce. Nová kartička pojištěnce vám pak přijde poštou nebo si ji osobně vyzvednete opět na pobočce pojišťovny.

Pokud pro komunikaci s úřady využíváte datovou schránku, změna příjmení by se měla díky registru obyvatel automaticky promítnout i zde.

Banka, operátor a dodavatelé energií

Ani tím ale kolečko obíhání institucí (většinou) nekončí. O změně byste měli informovat také svoji bankumobilního operátora nebo dodavatele energií. Obecně platný postup ovšem neexistuje – každá z institucí má nastavená vlastní pravidla. „Při změně příjmení je zapotřebí, aby se klient dostavil s novým občanským průkazem na obchodní místo. Vyhotoví mu zde nové Osobní údaje
a Podpisový vzor – i ten je zapotřebí změnit, pokud se změnilo příjmení.

Ačkoli v těchto případech neplatí žádné konkrétní lhůty, změnu příjmení se vyplatí nahlásit co možná nejdřív. „Nahlásit změnu příjmení je opravdu důležité, protože to může ušetřit spoustu starostí v budoucnu.

 

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Bannery

21_Ohlášení pálení


volby


menu


kamera


soc.služby


Svatby JavorníkPARTE


úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


Kudyznudy.cz - tipy na výlet


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
1
2
2
3
3
3
4
5
5
3
6
2
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
3
14
1
15
1
16
2
17
2
18
2
19
2
20
1
21
2
22
1
23
2
24
2
25
5
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:3
TÝDEN:724
CELKEM:2238854

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
úterý 21. 5. déšť 21/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 20/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C