Menu
Vyhledávání
Město Javorník
Město Javorník

Investiční akce města Javorníku 2014-2018

 

škola

Základní škola Javorník - modernizace učeben

Září 2018 - Jedná se o rekonstrukci a modernizaci odborných učeben, které se nacházejí v přízemí hlavní budovy a pavilonu. U dvou tříd dojde ke kompletní opravě, vybavení nábytkem a počítačovou technikou. Řešena byla také bezbariérovost, jak na chodbách, tak na sociálních zařízeních. Na této rekonstrukci se podílelo více firem za celkové náklady cca 3,4 mil. Kč, z čehož dotace činila 3 230 000 Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, logo

 

náměstí

Revitalizace horní části náměstí

Září 2018 - Tuto druhou etapu celkové revitalizace náměstí také provádí firma Kareta Bruntál. Jedná se o prostor nad radnicí, včetně nové kašny, odstranění veřejných WC a nahrazení nově vybudovaným pódiem. Dojde také ke kompletní rekonstrukci ulice Pod Zámkem, včetně všech inženýrských sítí. Celkové náklady této druhé etapy revitalizace jsou 17,8 mil. Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6

 

jánošíkova

Oprava povrchu Jánošíkovy ulice

Září 2018 - Z důvodu velmi špatného stavu této komunikace proběhla poptávka na opravu povrchu. Nejlepší cenu nabídla firma STRABAG, a. s., a to zhruba za 1,5 mil. Kč. Součástí příprav na tuto akci bylo obnažení a usazení poklopů vody a kanalizace, a to jak vlastními silami, tak i dodavatelsky firmou ZETOS, spol. s.r.o.

  Foto, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

 

Nádražní

Rozšíření komunikace k nádraží

Září 2018 - Jedná se o rozšíření a odvodnění části stávající dlážděné komunikace v délce 144 m. Rekonstrukce obsahuje vytvoření odvodňovacího proužku, na který navazuje rozšíření ze zámkové dlažby a osazení ocelového trubkového zábradlí mezi rozšíření a manipulační plochu se sklápěcími sloupky v místě napojení manipulační plochy. Stavbu realizuje firma Zetos, spol. s.r.o. za částku 1,4 mil. Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, foto 4

 

hřiště

Obnova stávajícího dopravního hřiště

Září 2018 - Prostor bývalého dopravního hřiště v areálu základní školy byl již dávno nefunkční a na rozpraskané ploše hrozilo nebezpečí úrazu. Plocha nového dopravního hřiště bude rovinatá, vydlážděna betonovou zámkovou dlažbou, opatřena mobilními svislými dopravními značkami, což umožní využití dopravního hřiště jako shromažďovací místo např. pro trávení přestávek, kulturních akcí apod. Akci realizuje firma Zetos, spol. s.r.o. za částku 1,4 mil. Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

 

Aut.zastávka

Autobusová zastávka v Horních Hošticích

Září 2018 - V měsíci srpnu 2018 byla zakoupena a v září postavena nová autobusová zastávka v Horních Hošticích. Zastávka byla vyrobena firmou Deta, spol. s r.o. z Bruntálu a její cena činila 53 000 Kč. Postavena byla zaměstnanci města Javorník.

  Přílohy: Foto 1

 

Plot MŠ Polská

Plot v MŠ Polská

Září 2018 - Probíhá rekonstrukce plotu mezi hlavní komunikací a zahradou mateřské školy. Současný plot je silně zkorodován. Jelikož se jedná o kovářskou práci a oprava by byla finančně náročná, proběhne výměna za moderní plot. Realizaci provádí polská firma POLIMET, Ryszard Dziedzic, Makolno - Zloty Stok za cenu cca 70 tis. Kč

  Přílohy: Foto 1

 

 

Projekt - propojení vrtaných studní Horní Hoštice, Račí údolí

Září 2018 - Firma JVS Jeseník zpracovala za 111 000 Kč projektovou dokumentaci na propojení realizovaných vrtaných studní s hlavními přivaděči pitné vody do vodojemů včetně provedení elektropřípojky, vystrojení studní, regulace, přenosy dat a povolení odběru.

Celková výše díla činí 4 970 000 Kč, z toho dotace
3 000 000 Kč.

  Přílohy:

 

zálesí

Oprava márnice starého německého hřbitova na Zálesí

Září 2018 - Obnovu budovy historické márnice provádí firma p. Jiřího Sumce za finanční částku cca 280 000 Kč, z čehož dotace činí 180 000 Kč. Po rekonstrukci bude tento objekt sloužit jako prostor pro výstavu dobových i současných materiálů.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

 

Pomník

Oprava pomníku obětem 1. světové války v Bílém Potoku

Září 2018 - Cílem realizace opravy je zachovat historické a kulturní dědictví města a zachránit památku místního významu. Současně s tímto chceme připomenout 100 let od konce 1. světové války. Celkové náklady opravy jsou ve výši 984 tis. Kč, dotace posytnutá z Ministerstva obrany je ve výši 787 tis. Kč a vlastní zdroje ve výši 197 tis. Kč. Na rekonstrukci se podílelo několik subjektů - p. MgA. Jakub Gajda, Ph.D., restaurátor, p. Jiří Sumec, Mgr. Jaroslav Křížek a další

  Přílohy: FotoFoto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto11

 

partyzánská

Projekt - zpomalovací prvky na ul. Partyzánská

Srpen 2018 - Firma Tumvia s. r. o. dokončila projektovou dokumentaci na zhotovení tří kusů zpomalovacích prahů na Partyzánské ulici včetně vyřízení stavebního povolení. Cena projektu je 79 tis. Kč. 

  Přílohy: Foto 1, Foto 2

 


auto

Osobní vůz pro správu majetku

Červenec 2018 - Pro odbor správy majetku města bylo zakoupeno vozidlo Citroen Berlingo za cenu 118 800 Kč. 

  Přílohy:  

park

Projekt - parkoviště u školní jídelny

Červen 2018 - Byl dokončen stavební projekt na výstavbu parkoviště u školní jídelny včetně všech vyjádření až po stavební povolení. Cena projektu byla 54 tis. Kč a projekt zpracovala firma Tumvia s.r.o. 

  Přílohy:  Foto 1

 


váhy

Nákup mobilních vah

Červen 2018 - Město Javorník zakoupilo soupravu mobilních silničních vah s dvěma kusy vážících plošinek za účelem zjišťování množství svážených odpadů. Zařízení bylo dodáno firmou Tenzováhy, s.r.o. za cenu 144 tis. Kč.

  Přílohy:  

pionýrská

Oprava místní komunikace a parkoviště ul. Pionýrská

Duben 2018 - Povrch komunikace je vydlážděn betonovou zámkovou dlažbou a parkovací místa betonovými zatravňovacími tvárnicemi. Touto rekonstrukcí vzniklo 20 nových parkovacích míst. Cena tohoto díla je 1,5 mil. Kč a zhotoveno bylo firmou Swietelsky stavební s. r. o. .

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9

 

Psychiatrie

Rekonstrukce elektroinstalace na zdr. středisku

Červen - srpen 2018 - Byly provedeny rekonstrukce elektroinstalace v ambulancích na zdravotním středisku. Interní ambulance v hodnotě 58 383 Kč a psychiatrické ambulance v hodnotě 55 810 Kč. Práce provedl p. Papageorgiu.

  Přílohy:  Foto č. 2

 

balkony

Rekonstrukce balkónů

Srpen 2018 - Z důvodu havarijního stavu byla provedena rekonstrukce 4 ks balkónů u bytového domu Fučíkova č.p. 257 a 258, a to za částku 196 512 Kč.

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2

 


 

Dům lékaře

Úprava plochy u rodinného domu lékaře

Zpevnění a úprava vjezdů u rodinného domu Pionýrská č.p. 577 - rodinný dům lékaře.

  Přílohy:  Foto č. 2

 

biocentrum

Lokální biocentrum LBC7 Bílý Potok

Duben 2018 - město Javorník získalo bezúplatně do svého majetku nově vybudované lokální biocentrum a vedlejší polní cesty v Bílém Potoku. Pořizovatelem stavby byl Státní pozemkový úřad a  hodnota díla činí cca 27,5 mil. Kč.

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

 

výtah

Výtah v budově MěÚ

Květen 2018 - Byl zřízen výtah v budově Městského úřadu v Javorníku pro umožnění bezbariérového přístupu. Výtah byl instalován do připravené výtahové šachty. Akci realizovala firma OTIS Břeclav. Realizační cena:   683 157 Kč včetně DPH.

  Přílohy:  Foto č. 1, FotoFoto č. 2, foto č. 3

 

ditters

Zřízení odběrného místa el. energie pro veřejné produkce

Z důvodu problematického zásobování el. energií  zahrady ZUŠ při konání akcí města bylo nutné posílit zdroje o nové odběrné místo, které je situováno v zadní části zahrady v příkonu 50 A. Délka el. přípojky – 75 m, ukončena rozvaděčem s měřením spotřeby. Cena včetně úhrady poplatku za příkon ve výši 25 tis. Kč  -   56000 Kč.

 

  Přílohy:  Foto 1

 

Vodovod náměstí

Výměna vodovodního řadu na náměstí

Srpen 2018 - V souvislosti s rekonstrukcí celého prostranství náměstí a přilehlé budovy soudu bylo nutné provést rekonstrukci vodovodního řadu vedoucího pod nově budovaným povrchem v délce 120 m včetně nové přípojky do budovy soudu, městského úřadu a vybudování 1 ks nadzemního hydrantu. Akci provedla firma ZETOS, spol. s.r.o. Velká Kraš za cenu 259 653 Kč vč. DPH.

  Přílohy:  Foto č. 2, foto č. 3

 

kanalizace

Rekonstrukce kanalizace na náměstí

Červenec 2018 - Při realizaci akce rekonstrukce náměstí Javorník byl při provádění zemních prací zjištěn špatný stav kanalizačního potrubí zhotoveného při stavbě Restaurace Bukurešť. Tuto kanalizaci bylo nad rámec rozpočtu a předpokladu rozsahu stavebních prací při rekonstrukci náměstí vyměnit a spádově vyřešit. Akci provedla firma ZETOS, spol. s.r.o. Velká Kraš. Cena:  182 900 Kč vč. DPH    

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

škola

Oprava hlavní římsy a fasády budovy ZŠ

Květen 2018 - Z důvodu špatného stavu a opadávání části římsy a některých prvků fasády a rovněž v souvislosti s rekonstrukcí dopravního hřiště mezi budovou ZŠ a bazénem, bylo nutné rizikové části fasády a římsy opravit. Vzhledem k zatékání pod římsu musela být vyměněna i část střešního pláště a odtokových svodů. Akci realizovala v měsíci květnu firma ZETOS, spol.  s.r.o. Velká Kraš. Cena díla:  426 606 Kč vč. DPH

  Přílohy:  Foto č. 2, foto

 

tlakový čistič

Zakoupení tlakového čističe kanalizace

Leden 2018 - Z důvodu nutnosti čištění kanalizace vlastním prostředkem a tím ušetření veřejných financí, byl zakoupen koncem roku 2017 tlakový čistič kanalizace EUROM SMART TRAILER 150/150. Fyzické převzetí stroje proběhlo koncem ledna 2018. 
Celková cena 294 200 Kč.

  Přílohy:  

 

klášter

Výměna oken a dveří - tělocvična klášter

Červen 2018 - Proběhla výměna bočních dveří a výměna všech oken tělocvičny a jejího zázemí. Akci provedla firma Grzelak – Stalec PL za cenu 173 734 Kč vč DPH.

  Přílohy:  Foto č.1, Foto č.2

 

tělocvična

Výměna dvěří - tělocvična ZŠ

Červen 2018 - Proběhla výměna celého vstupu do hlavní tělocvičny z ul. Lidické a rovněž výměna 2 ks dveří ve sprchách. Výměnu provedla firma Grzelak – Stalec PL za cenu
168 656 Kč vč. DPH.

  Přílohy:  Foto č. 2, foto č. 3

 

vodovod

Obnova vodovodního řádu ul. Družstevní a Míru

Srpen 2018 - Z důvodu snížení tlaku dodávané pitné vody v horní části ul. Míru – pravá strana a příprava vodovodního vedení pro náhradní zásobování pitnou vodou byla provedena 1. etapa akce Obnova vodovodního řádu ul. Družstevní a ul. Míru. Dílo provedla firma Jesenická vodohospodářská společnost s.r.o., cena díla 3 500 035 Kč

  Přílohy:  

 

Socha

Oprava sochy

Leden 2018- proběhla oprava poškozené sochy Ježíše Krista, která pochází z Travné.
Opravu provedl Mgr. Jaroslav Křížek za cenu 8 721 Kč.

  Přílohy:  Foto č. 2

 


 

Soud

Budova bývalého soudu

Leden 2018 – Bylo dokončeno zpracování prováděcího projektu pro realizaci rekonstrukce budovy bývalého soudu včetně všech průzkumů – stavebně-historický, mykologický, posouzení stavbu oken, atd.

  Přílohy:  

 

bp

Projekt - rekonstrukce hasičské zbrojnice v Bílém Potoku

Prosinec 2017- Ing. arch. Martin Cviček zpracoval projektovou dokumentaci na rekonstrukci stávajícího objektu hasičské zbrojnice v Bílém Potoku za cenu 95 tis. Kč.

  Přílohy:  Foto 1

 


 

MAN Nové vozidlo MAN

Prosinec 2017 - Město Javorník pořídilo nové vozidlo MAN v ceně 4 278 560 Kč. Bylo pořízeno s hákovým nosičem a příslušenstvím na zimní údržbu komunikací. Vozidlo bude využíváno i pro další účely v odpadovém hospodářství města Javorník. Do budoucna je počítáno s nákupem dalších nástaveb (plošina, cisterna aj.)

  Přílohy:  Foto č. 1, Foto č. 2, Foto č. 3

 

náměstí

Revitalizace dolní části náměstí

Prosinec 2017 – Ke konci roku byla dokončena dlouho zmiňovaná revitalizace dolní části náměstí spočívající v úpravě prostranství pod radnicí, před kostelem a také části u bývalé mlékárny. Opravou došlo k vydláždění chodníků, vytvoření nových parkovacích míst ze žulové kostky, vzniku místa pro přecházení a sadových úprav včetně městského mobiliáře. Součástí byla rovněž instalace nového veřejného osvětlení a také samostatné napojení stávajících rozvodů veřejného osvětlení jednotlivých ulic přiléhajících k náměstí na nově zřízené odběrné místo na budově Policie ČR. Celkové náklady činily 7 mil. Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

 

Kontejnery

Nákup kontejnerů na tříděný odpad

Město Javorník zakoupilo 45 ks plastových kontejnerů s horním výsypem o objemu 1100 litrů a 10 ks velkoobjemových kontejnerů na hákový nosič o objemu 15 m3. Dodavatelem byla firma Komunální technika s.r.o. Cena za celou zakázku byla 1 007 930 Kč, z toho 847 381,15 Kč bylo pokryto dotacemi SFŽP.

  Přílohy: 

 


chodníky

 Chodníky na ul. Lidické a Nádražní  

Prosinec 2017 – Došlo k dokončení rekonstrukce chodníků ulic Lidické a Nádražní za částku cca 2 mil. Kč, kterou provedla firma Swietelsky stavební s. r. o. Oprava spočívala v kompletní výměně povrchu těchto chodníků včetně řešení bezbariérovosti.

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5

 

tělocvična

Výměna oken v šatnách tělocvičny ZŠ

Listopad 2017- Stará hliníková okna v šatnách tělocvičny byla nahrazena 16 ks PVC okny se speciálním otevíráním. Výměna oken včetně zapravení a nových parapetů stála 165 tis. Kč.

  Přílohy:  Foto 1

 


 

světla

Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Nádražní

Listopad 2017 - V měsíci listopadu byla dokončena částečná rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Nádražní - u panelových domů naproti Jesenické obchodní společnosti. Nedostačující veřejné osvětlení bylo nahrazeno 6 ks pouličních lamp s úspornějšími LED svítidly. Rekonstrukci realizovala firma Energorozvody, s.r.o. za částku 376 tis. Kč. Akce byla spolufinancována Olomouckým krajem.  

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

 

Houpačky

Rozšíření herních prvků na multifunkčním hřišti

Listopad 2017 - V měsíci listopadu bylo zrealizováno rozšíření herních prvků na MFH v našem městě. Jednalo se o malou lezeckou stěnu a řetězovou trojhoupačku s jedním tzv. hnízdem. Dodavatelem byla firma Bonita, Dětská hřiště a akce byla realizována z vlastních zdrojů ve výši 109 607 Kč.

  Přílohy: Foto č. 2

 


 

Památník

Památník Karla Ditterse z Dittersdorfu

Říjen 2017 – Z Programu regenerace MPZ a vlastních finančních prostředků byla realizována oprava tohoto památníku na Puškinově ulici. 

  Přílohy:  Foto č. 2, foto č. 3, foto č. 4

 


Dopr.hřiště

Dopravní hřiště

Říjen 2017 – Firma ASA Expert a. s., Ostrava zpracovala projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci Dopravní hřiště v areálu Základní školy Javorník.

  Přílohy: 

 


skládka

Svahování skládky TKO

Říjen 2017 – proběhlo svahování místní skládky, která spočívala v zaměření skutečného stavu a pomocí těžké techniky přesvahování již navezené koruny tělesa skládky. Tato rekultivace stála 350 tis. Kč.

  Přílohy:  Foto1, Foto2

 

Židovské schody

Židovské schody

Září 2017 – Začátkem tohoto měsíce byl dokončen stavební projekt na opravu židovských schodů včetně veřejného osvětlení a dešťové kanalizace za více než 100 tis. Kč. Projekt zpracovala firma Karyo s.r.o.

  Přílohy:  Foto1, Foto2

 


Bazén

Oprava obložení stěny bazénu

Září 2017 – Byla provedena oprava obložení hlavní stěny bazénu, neboť zde hrozilo nebezpeční pádu tohoto obložení. Opravu provedla firma Stavby a reality Star spol. s r.o.          

  Přílohy:  

 

Bazén

Výměna skel bazénu

Září 2017 – proběhla výměna nových skel obvodního pláště krytého bazénu. Opravu provedla polská firma za částku za cenu 85 tis. Kč. Tímto zásahem dojde k úspoře energie při vytápění objektu.

  Přílohy:

 

silnice

Oprava místní komunikace Bílý Potok

Září 2017 – Proběhla oprava povrchu místní komunikace v horní části Bílého Potoka za cca 2,8 mil. Kč

 

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

Z1

Rozvojová lokalita Z1 (nové stavební parcely)

Září 2017 – V současné době je již zpracována dokumentace pro územní řízení pro umístění dopravní a technické infrastruktury. Dokumentace řeší rozčlenění na jednotlivé stavební parcely, přeložky VN, připojení celé lokality na jednotlivé inženýrské sítě a komunikace.  Tato projektová dokumentace stála do současné doby necelých 400 tis. Kč.

  Přílohy:  

 


 

Chodník BP

Vybudování chodníku u autobusové zastávky

Září 2017- V Bílém Potoku byl vybudován nový zvýšený chodník pro snazší výstup a nástup do autobusů veřejné hromadné dopravy. Realizace proběhla v letních měsících firmou TUMVIA s.r.o. Chodník je proveden ze zámkové dlažby a schůdky jsou opatřeny zábradlím. Cena akce byla 99 900 Kč. 

  Přílohy:  

 

vak

Výměna části vodovodu v Bílém Potoku

Srpen 2017 – za cca 240 tis. Kč byla provedena z větší části vlastními zaměstnanci kompletní výměna vodovodního řadu v horní části Bílého Potoka 

  Přílohy:  Foto1, Foto2, Foto3, Foto4

 


Nepomucký

Socha sv. Jana Nepomuckého

Srpen 2017 – Ve spolupráci s městem Paczków se nám podařilo z evropských peněz restaurovat sochu sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna na náměstí vedle kostela.

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

Tabule

Informační systém

Srpen 2017 – Ve městě Javorníku byly nově nainstalovány informační turistické značky hnědé barvy o rozměrech 1000 x 200 mm. Pořizovací cena činila 84 tis. Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

auto

Škoda Yeti

Červenec 2017 – Bylo zakoupeno nové služební vozidlo zn. Škoda Yeti pro potřeby Městského úřadu za částku 448 tis. Kč.

 

  Přílohy:  FOTO 1

 

Ford Tranzit

Nové hasičské vozidlo

Červenec 2017 – Město Javorník zakoupilo pro JSDH Javorník zásahový automobil Ford Tranzit. Automobil nahradí zastaralý nevyhovující automobil zn. Avia. Pořizovací cena automobilu činí 420 tis. Kč a byla částečně hrazena z dotace Olomouckého kraje.

  Přílohy:  Foto č. 1, Foto 2, Foto 3

 


haasiči

Zpevněná plocha pro SDH Bílý Potok

Za účelem zlepšení kvality požárního sportu byla vedle hasičské zbrojnice vlastními zaměstnanci vytvořena zpevněná plocha startoviště na závodišti v Bílém Potoku. Pořízení této zpevněné plochy bylo za cenu 72 tis. Kč.

  Přílohy: Foto 1

 


 

548_1

Rekonstrukce koupelny bytu č. 4 – Dittersova 548

Květen 2017 – Byla provedena rekonstrukce havarijního stavu koupelny firmou Grigoriadis Jiří. Oprava spočívala ve výměně izolací a odpadů včetně výměny zařizovacích předmětů za částku 57 tis. Kč.

  Přílohy:  

 

wc

Rekonstrukce sociálního zařízení MěÚ Javorník

Květen 2017 – Firma Václav Furmánek, Vlčice a zaměstnanci města společně provedli rekonstrukci sociálního zařízení spočívající ve výměně rozvodů vody, obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů a interiérových dveří v horním sociálním zařízení. Celková částka 108 tis. Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

 

Personál muži

Rekonstrukce sociálního zařízení na zdravotním středisku

Květen 2017 – byla dokončena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení na zdravotním středisku. Opravou došlo k výměně veškerých rozvodů vody a odpadů, obkladů, dlažby, zařizovacích předmětů a interiérových dveří. Rekonstrukci prováděla firma Zetos, spol. s.r.o. v celkové výši 1 300 000 Kč.

  Přílohy:  Foto č. 2, foto č. 3, foto č. 4, foto č. 5, foto č. 6

 

17. listopadu Výměna vodiče veřejného osvětlení

Květen 2017 – na ul. 17. listopadu proběhla výměna starého nefunkčního zemního kabelu veřejného osvětlení za nový. Výkopové práce prováděla firma M. Ruják, pokládka kabelu a zadláždění bylo provedeno svépomocí.

  Přílohy:  Foto 1, Foto 2, Foto 3

 


Macerátor Macerátor

Květen 2017 – Do kalové linky ČOV Javorník byl firmou ESB Rozvaděče, Brno nainstalován macerátor. Toto zařízení slouží k rozbíjení pevných částic obsažených v surových kalech ČOV před výtlakem do odstředivky. Doposud docházelo k ucpávání zúženého profilu před odstředivkou a častým výpadkům procesu zahušťování kalů. Cena:  119 870 Kč.

   

 


Odpočívadlo Odpočívadlo na Kravčáku

Květen 2017 - Na kopci nad Javorníkem se nachází nové dřevěné posezení, které za finančního přispění Města Javorníku realizoval František Vitásek, za což mu patří velké poděkování. Doufejme, že toto vyhlídkové místo bude občanům města a turistům sloužit k odpočinku a nestane se smetištěm odpadků a terčem vandalů.

  Přílohy:  Foto č. 2

 

poštovní sbírka

Historická poštovní sbírka

Prosinec 2016 - Zastupitelstvo města na svém jednání schválilo odkoupení historické sbírky "Poštovní historie města Javorník" od pana Miroslava Zemánka za cenu 25 tis. Kč. V současné době je sbírka umístěna v Městském kulturním zařízení Javorník.

  Přílohy:  Foto 1

 


 

Byty

Drobné opravy v ostatních bytech

Prosinec 2016 - Drobné opravy, které byly realizovány v bytech města Javorník v roce 2016, činily cca 300 tis. Kč.

  Přílohy: 

 

hasiči

Dodávkové vozidlo pro SDH Bílý Potok

Za účelem dovybavení jednotky SDH Bílý Potok a převážně pro potřeby hasičského sportu byl zakoupen dodávkový automobil zn. Ford Tranzit za cenu 158 tis. Kč.

  Přílohy:  Foto

 


 

Byt c 4

Rekonstrukce bytů č. 4 a 7 – Dittersova 550

Prosinec 2016 – V těchto dvou bytech došlo k rekonstrukci koupelen v celkové výši 149 tis. Kč. 

  Přílohy:  Foto č. 2

Vrt Račák Průzkumné vrty a legalizace nových vodních zdrojů

Prosinec 2016 Firma Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim byla zhotovitelem veřejné zakázky průzkumných vrtů. Jedná se celkem o tři hydrogeologické vrty o hloubce až 80 m (jeden v Horních Hošticích a dva v Račím údolí) pro posílení zdrojů pitné vody pro javornický městský vodovod. Tato investice do budoucna počítá s propojením těchto hlubinných vrtů do úpraven pitné vody.

  Přílohy:  Foto č. 2

byt 6

Rekonstrukce bytu č. 6 – Fučíkova 258

Prosinec 2016 – Kompletní rekonstrukce bytu spočívala ve vyzdění bytového jádra, opravy omítek, podlah a výměny zařizovacích předmětů včetně interiérových dveří. Rekonstrukci prováděla firma Palovčík Jozef a zaměstnanci města Javorník. Celková cena činí 120 tis. Kč 

  Přílohy:  Foto č. 2, foto č. 3

čov a studny Poskytnuté investiční dotace z FRB (ČOV, studny)

Prosinec 2016 - V roce 2016 byly Městem Javorník vyhlášeny Programy na poskytování invest. dotace z Fondu rozvoje bydlení (FRB), a to Program č. 3, kterým se poskytují příspěvky na vybudování domácích čistíren odpadních vod a Program č. 4, kterým se poskytují příspěvky na vybudování studní. Celkem bylo javornickým občanům poskytnuto 330 tis. Kč. 

  Přílohy:  

Most u Hanáků Most na ul Havlíčkova (u Hanáků)

Prosinec 2016 - Rekonstrukce mostu na ul. Havlíčkové byla provedena svépomocí ve spolupráci s firmou PZA KOVOSTROJ, s.r.o. Předmětem bylo ošetření stávajících nosníků očištěním a nátěrem, položením plechů, armovací oceli a betonáží celého povrchu. Součástí opravy bylo pořízení nového zábradlí.

   

Magic box Magic box

Listopad 2016 – Město Javorník zakoupilo pro MŠ Polská interaktivní hrací pomůcku v hodnotě 90 509 Kč. Jedná se o mobilní skříňku s interaktivním projektorem, ozvučením a s wifi. Projekce se odehrává na zemi, což je nejpřirozenější hrací prostředí pro dítě a zábavnou formou pomáhá k získávání poznatků, zkušeností a vědomostí.

  Přílohy:  Foto č. 2, Foto č. 3

 

byt 2_549

Rekonstrukce koupelny bytu č. 2 – Dittersova 549

Říjen 2016 – Byla provedena rekonstrukce koupelny firmou Sumec Jiří. Oprava spočívala ve výměně obkladů na stěnách a podlaze za částku 39,5 tis. Kč.

  Přílohy:  Foto č. 2

byt 7

Rekonstrukce bytu č. 7 – Janošíkova 520

Říjen 2016 – Kompletní rekonstrukce bytu spočívala ve vyzdění bytového jádra, opravy omítek, podlah a výměny zařizovacích předmětů včetně interiérových dveří. Opravu prováděla firma Palovčík Jozef a zaměstnanci města Javorník. Celková cena činí 135 tis. Kč.  

  Přílohy:  Foto č. 2, foto č. 3

 


  Přílohy:
 

Projektová dokumentace - vodovodní přivaděč k zámku

Říjen 2016 - Firma PROBI Inženýring dokončila projektovou dokumentaci až do fáze vydání stavebního povolení na akci vodovodního přivaděče k zámku JánskýVrch. Cena díla činila 285 tis. Kč.

  Přílohy:

 

krahmer

Přídavná zařízení na stroj Kramer

Září 2016 - Město Javorník zakoupilo přídavné zařízení na stroj Kramer 350, který slouží k údržbě veřejné zeleně a místních komunikací. Zakoupena byla nakládací lžíce kombinovaná s velkým RU závesem za cenu 76 tis. Kč a dále zametací zařízení KM-S 1850 s RU závěsem v hodnotě 181 tis. Kč.

Foto 1, Foto 2

 


Lávka Družstevní Oprava lávky

Září 2016 – Nad Javornickým potokem byla umístěna lávka spojující náměstí a Družstevní ulici, která je uložená na betonové patky na březích potoka a napojena na stávající komunikace. Kompletní dodávka a montáž pochůzné lávky z ocelové konstrukce je dle projektové dokumentace a statického posudku. Cena díla 204 127 Kč vč. DPH. 

  Přílohy:  Foto č. 2

Vodovod Havlíčkova Javorník Rozšíření vodovodního řádu v Javorníku

Záři 2016 - V Javorníku, a to konkrétně v nejspodnější části vsi, je již hotova investiční akce rozšíření vodovodního řádu na ulici Havlíčkové a Janošíkové. Rozšířením došlo k napojení 7 dalších nemovitostí javornických občanů. Cena díla 1 542 170 Kč.       

  Přílohy:  Foto č. 2

VO Travná Nové veřejné osvětlení - Travná a Zálesí

Září 2016 - Firma ČEZ provedla kompletní výměnu elektrického vedení na Travné a Zálesí a Město Javorník provedlo kompletní výměnu všech svítidel veřejného osvětlení v těchto částech města. Na Travné je osazeno 41 nových světel a na Zálesí 25. Účelem je snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy.

 

 

  Přílohy:  Foto č. 2

Nádrž Horní Hoštice Vyčištění požární nádrže v Horních Hošticích

Září 2016 – Proběhlo vyčištění požární nádrže v Horních Hošticích spočívající v odbahnění nánosů, v úpravě dna nádrže a úpravě nezpevněných břehů. Vytěžený materiál byl odvezen. 
Cena díla 70 000 Kč.

   

Zpevněná plocha MŠ Míru Úprava zpevněných ploch

Srpen 2016 -  V Mateřské škole na ul. Míru v Javorníku byla v období prázdnin vybudována nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby včetně úpravy terénu a podkladů pro zátěž pojezdu nákladních vozidel v rozsahu 247 m2. Dále došlo k opravě stávajících kanalizačních rozvodů, jímek a vpustí a došlo k opravě oplocení. Cena díla činí 444 102 Kč. 

  Přílohy:  Foto č. 2|Foto č. 3 Foto č. 4

vodovod B Potok Rozšíření vodovodního řádu v Bílém Potoku

Srpen 2016 -  bylo dokončeno rozšíření vodovodního řádu Bílý Potok – horní část za cenu díla
3 308 mil. Kč, z tohoto dotace od KÚOK -  1 463 643,50. Voda je tlakově čerpadlem dopravována z vodárny až skoro po horní konec, který je určen výtlakem čerpadla.

  Přílohy:  Foto č. 2, Foto3, Foto4, Foto5

Odradonování Výstavba zařízení na úpravu pitné vody - odradonování

Srpen 2016 – vybudování odradonovacího zařízení na zkvalitnění pitné vody v areálu vodárny za cenu celkem 361 574 Kč. Účinnost při odstraňování radonu – radon v r. 2015 – 189 Bq/l, radon v r. 2016 po realizaci opatření – 1,93 Bq/l . Účinnost v případě předpokladu stejného obsahu radonu jako v r. 2015 je téměř 99%         

  Přílohy:  Foto č. 2|

 

Potok Vyčištění koryta potoka a propustku v horní části B. Potoka

Červen 2016 – V Bílém Potoku proběhlo vyčištění propustku, opevnění nátokových a odtokových hran přírodním kamenem, vyčištění protipožární nádrže, vyčištění koryta potoka, odvoz a uložení zeminy za celkovou cenu 80 000 Kč.

  Přílohy:  Foto č. 2|

 

Sběrné místo Nádražní Sběrná místa - ul. Polská a Nádražní

Červen 2016 – Zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby s dřevěným oplocením. Velikost sběrného místa na ul. Polské je 36 m2 a na ul. Nádražní je 45 m2. Prováděno svépomocí. Celkové náklady k vybudování těchto sběrných míst činily 126 tis. Kč.

  Přílohy:  Foto č. 2 |

 

erb Historický střelecký erb

Květen 2016 – Zastupitelstvo města schválilo účast města Javorník v dražbě, ve které se ucházelo o koupi historické městské střelecké plakety. Tato plaketa byla zakoupena za 19 tis. Kč a je umístěna v MěKS Javorník.

  Přílohy: foto

 

bazén Výměna vnitřních dveří krytého bazénu - 1.etapa

Květen 2016 – Na krytém bazénu proběhla výměna části dřevěných vnitřních dveří za dveře z materiálu PVC včetně zárubní a kompletního zapravení špalet. Cena díla 86 515 Kč vč. DPH.


 

Hasičská cisterna Hasičská cisterna na podvozku Tatra 815

Květen 2016 - v rozpočtu města Javorník byla posílena částka 1,2 mil. Kč o dalších 330 tis. Kč za účelem pořízení repasované hasičské cisterny v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. V původním rozpočtu byla částka 1,2 mil. Kč počítána jako vlastní podíl k dotaci na pořízení nového vozidla. Podle požadavků Jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo od záměru nákupu nové cisterny odstoupeno a byla poptávána kompletně generálkovaná cisterna. Na základě nabídek byl vybrán automobil, na který se byli členové hasičského sboru osobně podívat. Javornická jednotka SDH má k dispozici ke své činnosti hasičskou cisternu na podvozku Tatra 815 s objemem více jak 9000 l vody.

  Přílohy:  Foto č. 2

Rekonstrukce bytu Dittersova 548  Rekonstrukce bytu Dittersova 548

Únor 2016 – Byla provedena kompletní rekonstrukce malometrážního bytu č. 13 na Dittersově ulici č.p. 548 v celkové hodnotě 110 tis. Kč. Rekonstrukce spočívala v opravě koupelny, kuchyně,
omítek, atd.

  Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Městská radnice Městská radnice

Prosinec 2015 – Na náměstí v Javorníku proběhla rekonstrukce budovy Městské radnice v celkovém objemu 8 335 tis. Kč za přispění dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 2 331 tis. Kč. Akci realizovala společnost Aktos – okna, s.r.o. Došlo k výměně oken, zateplení obvodového pláště přístavby radnice, zateplení stropů, opravě a nátěru fasády. Z vlastních zdrojů pak ještě byly dofinancovány svody, okapy a nátěr střechy radnice.

Přílohy:  Foto č. 2

Automobil na svoz TKO Automobil na svoz TKO

Prosinec 2015 - Na úseku ochrany životního prostředí se nám podařilo získat dotaci na pořízení automobilu na svoz TKO ve výši 4.418.980,- Kč. Celkové náklady projektu včetně nových kontejnerů činily 5 146 167 Kč (podíl města Javorník činil 727 187 Kč, samotné vozidlo stálo 4 920 tis. Kč). Nový svozový automobil zn. Man v provedení pres je schopen svážet veškeré popelnice a kontejnery dostupné na trhu a slisováním odpadu naložit mnohem větší objem. 

Přílohy:  Foto č. 2

Kontejnery na tříděný odpad Kontejnery na tříděný odpad

Prosinec 2015 – V rámci dotace Ministerstva životního prostředí se podařilo městu Javorník zakoupit 29 ks plastových kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny v okolních částech města.

Přílohy:  Foto č. 2

Pořízení bezpečnostních kamer Pořízení bezpečnostních kamer

Říjen 2015 - Za přispění Olomouckého kraje ve výši 199 tis. Kč a celkovými náklady 421 tis. Kč byly pořízeny a nainstalovány dvě bezpečnostní kamery na náměstí v Javorníku. Kamery se záznamem na policejní služebně v Žulové je možno i dálkově ovládat.

Přílohy:  Foto č. 2

Nákup detektorů Nákup detektorů

Prosinec 2015 – Koncem roku byly zakoupeny detektory snímající zvýšený výskyt oxidu uhličitého. Detektory byly umístěny v jednotlivých bytech bytového domu na Fučíkové ulici. Celková částka činila 29 tis. Kč.

 

Výměna oken a hlavních dveří Výměna oken a hlavních dveří

Prosinec 2015 – V bytě na Jánošíkové ulici č. p. 8 proběhla výměna vchodových dveří a oken v hodnotě 56 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2

Drobné opravy v bytech Drobné opravy v bytech

Rok 2015 – Drobné opravy, které byly realizovány v bytech v majetku města Javorník za rok 2015, činily 210 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Nové lavice na zdravotním středisku Nové lavice na zdravotním středisku

Prosinec 2015 – V čekárnách dětské ambulance a části čekáren v I. patře byly pořízeny nové lavice v celkové hodnotě 63 tis. Kč. Lavice dodala firma NODE Morava s.r.o.

 

Výměna vnitřních dveří na zdravotním středisku Výměna vnitřních dveří na zdravotním středisku

Prosinec 2015 – V ambulancích došlo k výměně vnitřních dveří v celkové hodnotě 90 tis. Kč. Dodávku a montáž provedla firma Palovčík Jozef.

 

Oprava podlah na zdravotním středisku Oprava podlah na zdravotním středisku

Listopad 2015 – Firma Palovčík Jozef provedla opravu podlah včetně výměny podlahových krytin z PVC v celkové hodnotě 120 tis. Kč.

 

 

Projekt - obnova vodovodního řadu v dolní části B. Potoka

Listopad 2015 - Firma JVS Jeseník zpracovala projektovou dokumentaci na obnovu stávajícího vodovodního řadu v dolní části Bílého Potoka. Cena díla činila 56 tis. Kč.

  Přílohy:

Přechod pro chodce u ZUŠ Přechod pro chodce u ZUŠ

Listopad 2015 – město Javorník za přispění Olomouckého kraje vybudovalo v celkové výši 463 tis. korun přechod pro chodce na Puškinově ulici z důvodu větší bezpečnosti žáků navštěvujících ZUŠ Javorník. Akci realizovala na základě výsledku výběrového řízení Javornická stavební, s.r.o.

Přílohy:  Foto č. 2

Sběrné místo - Janošíkova ul. Sběrné místo - Jánošíkova ul.

Říjen 2015 – Na ul. Janošíkova byla provedena úprava sběrného místa pro kontejnery na tříděný odpad. Plocha byla vydlážděna zámkovou dlažbou a následně došlo k vybudování laťkového oplocení. Místo bylo doplněno i novou výsadbou. Náklady této akce činily cca 60 tis. Kč.

 

Vybudování nového veřejného osvětlení Vybudování nového veřejného osvětlení

Říjen 2015 – Na základě výběrového řízení provedla firma Elektro Schubert rozšíření veřejného osvětlení na ulicích Pionýrská a Dukelská v celkové částce 372 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2

Přeložka VO v Bílém Potoku Přeložka VO v Bílém Potoku

Říjen 2015 – Firma Energorozvody zrealizovala přeložku části veřejného osvětlení v dolní části Bílého Potoka. Celkové náklady akce činily 45 tis. Kč.

 

Komunikace Hořní Hoštice Komunikace Horní Hoštice

Říjen 2015 – Proběhla rekonstrukce části místní komunikace – položení nového asfaltového koberce v Horních Hošticích v délce 900 m v hodnotě 1 068 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Rekonstrukce rozvodů stoupaček v panelovém domě Rekonstrukce rozvodů stoupaček v panelovém domě

Září 2015 – V panelovém domě na Janošíkové ulici byly kompletně vyměněny rozvody stoupaček (voda, odpady, plyn) v hodnotě 340 tis. Kč

 

Budova bývalého soudu č. p. 7 Budova bývalého soudu č. p. 7

Září 2015 – V měsíci září 2015 byl zpracován stavebně historický průzkum budovy bývalého soudu č.p. 7 na náměstí. Tuto dokumentaci zpracovala Ing. Augustýnková Lucie v celkové hodnotě 30 tis. Kč. Průzkum byl pořízen za účelem budoucího zpracování projektové dokumentace  pro rekonstrukci této nemovitosti. 

 

Havarijní plán - zajištění pitné vody Havarijní plán - zajištění pitné vody

Září 2015 - Z důvodů velmi suchého léta jsme byli nuceni řešit krizový stav – zajištění pitné vody pro město. Byl zpracován havarijní plán na propojení vodního zdroje firmy CRAMP – KOVO, s.r.o. s městským vodovodem a na tuto propojku nakoupen materiál, včetně propojení  a spojek za 300 tis. Kč. 

 

Rekonstrukce bytu Janošíkova č. p. 520 Rekonstrukce bytu Jánošíkova č. p. 520

Září 2015 – V měsíci září 2015 proběhla kompletní rekonstrukce bytového jádra, kuchyně, výměna vnitřních dveří a podlahových krytin u bytu č. 11 (3+1) na Jánošíkové ulici v hodnotě 130 tis. Kč.

 

Oprava stříšek nad vchody Oprava stříšek nad vchody

Září 2015 – Na Fučíkové ulici u bytového domu č. p. 257 a 258 byly opraveny oba přístřešky nad hlavními vchody do této budovy v hodnotě 26 650 Kč

Přílohy:  Foto č. 2

Oprava stříšek nad vchody Základní škola - oprava závad na plynovém zařízení

Září 2015 - V základní škole v Javorníku byly odstraněny závady na plynovém zařízení vzešlé z kontroly Inspektorátu bezpečnosti práce v hodnotě 75 000 Kč.

 

Vybudování nových kotců pro psy Vybudování nových kotců pro psy

Srpen 2015 - Pro potřeby odchytu a následného umístění psů jsme vybudovali tři kotce pro psy v areálu ČOV Javorník v hodnotě 100 tis. Kč. Stávající kapacita bývalých kotců na sběrném dvoře byla nedostačující.

Přílohy:  Foto č. 2

Základní škola - odvětrání plynových topitel Základní škola - odvětrání plynových topitel

Srpen 2015 – Bylo vybudováno odvětrání plynových topidel v tělocvičně za 85 000 Kč.

 

Výmalba zdravotního střediska Výmalba zdravotního střediska

Červenec – Září 2015 – Firma Stolzed provedla výmalbu chodeb a čekáren na zdravotním středisku v hodnotě 95 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Výmalba zdravotního střediska Výměna střešních oken - Dittersova ul.

Červenec 2015 – Proběhla výměna střešních oken na bytových domech na Dittersově ulici v celkové hodnotě 120 tis. Kč

 

Výměna střesních oken - Fučíkova ul. Výměna střesních oken - Fučíkova ul.

Červenec 2015 – Proběhla výměna střešních oken v bytovém domě na Fučíkové ulici v celkové hodnotě 405 tis. Kč

Přílohy:  Foto č. 2

Výměna oken na ul. 17. listopadu 457 Výměna oken na ul. 17. listopadu 457

Červen 2015 – Proběhla výměna oken u bytu č. 03 v bytovém domě na ul. 17. Listopadu 457 v celkové hodnotě 30 360 Kč.

 

Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku

Duben 2015 - Byla dokončena akce odbahnění rybníka – požární nádrže v Bílém Potoku za 300 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku Traktůrek na sečení veřejných ploch

Duben 2015 – Město Javorník pořídilo z důvodu kvalitnější údržby veřejných ploch traktůrek na sečení trávy v hodnotě 100 tis. Kč. Objem sběrného koše je 350 litrů. Cena vzešla z poptávkového řízení.

Přílohy:  Foto traktůrek

Rekonstrukce bytu na ul. 17. listopadu 457 Rekonstrukce bytu na ul. 17. listopadu 457

Únor 2015 – Proběhla kompletní rekonstrukce bytu č. 01 v hodnotě 77 056 Kč - rekonstrukce koupelny, podlah, nátěr oken a dveří a výroba nové kuchyňské linky.

 

Zateplení stropu kotelny Zateplení stropu kotelny

Únor 2015 – Z důvodu úsporných opatření bylo realizováno zateplení stropu v kotelně na Fučíkové ulici v hodnotě 21 620 Kč.

Investiční akce města Javorníku 2014-2018

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Bannery

21_Ohlášení pálení


volby


menu


kamera


soc.služby


Svatby JavorníkPARTE


úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


Kudyznudy.cz - tipy na výlet


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
3
11
3
12
4
13
3
14
3
15
4
16
3
17
3
18
4
19
5
20
5
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:49
TÝDEN:2456
CELKEM:2284516

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 24 °C 14 °C
pátek 19. 7. oblačno 26/15 °C
sobota 20. 7. zataženo 27/17 °C
neděle 21. 7. jasno 27/17 °C