Menu
Vyhledávání
Město Javorník
Město Javorník

Investiční akce a projekty 2022-2026

 

rozpočet
 

Transparentní rozpočet - rozklikávací rozpočet

S ohledem na zajištění maximální transparentnosti veřejné správy má město na svých webových stránkách tzv. rozklikávací rozpočet. Jedná se o modul, který umožňuje přehlednou formou včetně grafického výstupu zobrazovat rozpočet obce.

  Přílohy: Foto 1

 

skládka
 

Skládka

V roce 2023 proběhlo zpevnění přístupu ke skládce pro těžká vozidla. Zaměstnanci města zároveň instalovali vážní systém k přesnějšímu vážení odpadu.

  Přílohy: Foto 1

 

osvětlení
 

Energetické úspory – VO

V době nočního klidu dochází k vypínání veřejného osvětlení. Tímto nastavením v roce 2023 jsme snížili spotřebu el. energie
a zároveň městskému rozpočtu ušetřili 310 000 Kč.

  Přílohy: Foto 1

 

král střelců
 

Řetěz krále střelců Javorník 1931

Město Javorník nechalo zhotovit vitrínku a mosazný štítek s popiskem „Řetěz krále střelců Javorník 1931“.  Řetěz je vystavený na MěÚ Javorník v kanceláři paní starostky.

  Přílohy: Foto 1

 

čez
 

Světelná výzdoba vánočního stromu

Z Nadace ČEZ jsme obdrželi podporu v rámci akce rozsvícení vánočního stromu ve výši 24 000 Kč do rozpočtu města.

  Přílohy: Foto 1

 

stromy
 

Prořezání náletů

Na podzim roku 2023 byl vyřezán a vyklizen svah od náletových
a podrostních dřevin nad autobusovým nádražím.

  Přílohy: Foto 1

 

MěKS
 

Kulturní dům

Javornický umělecký kovář pan MgA. Křížek Jaroslav zhotovil bezpečnostní mříže – prostup foaye v 1.patře KD, kde prochází žáci naší ZUŠ do jednotlivých tříd.

Celková cena 294 030, 96 Kč.

  Přílohy: Foto 1

 

stromy
stromy

Zdravotní ořezy stromů

V roce 2023 byl na místním hřbitově proveden zdravotní
a udržovací ořez lip, taktéž lipové stromořadí na ulici Havlíčkova bylo nutno ze zdravotních a bezpečnostních důvodů odborně ořezat.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2

 

kotelna
kotel

Rekonstrukce – přemístění kotelny bytového domu Svat. Čecha 45

(Bývalý objekt kanceláří Domova pro seniory.)

Z důvodu havarijního stavu a neekonomického provozu bylo nutné zrekonstruovat, popřípadě přemístit, nevhodně umístěnou kotelnu, která mimo obytný objekt původně vyhřívala i přilehlé hospodářské budovy a skleníky.

V objektu jsou umístěné 2 bytové jednotky. Přízemní jednotku má v pronájmu nájemník, bytová jednotky v patře je určena k rekonstrukci. Původní kotelna byla zrušena a do hlavní přístupové chodby byly umístěny 2 duo plynové kotle a otopné soustavy byly rozděleny pro každý byt zvlášť.

 

Celková cena:    213 000 Kč

 

Realizovala firma:   Rantep s.r.o., Jeseník

  Přílohy: Foto 1Foto 2

 

sdh
sdh

Renovace hasičského veteránu

Javorničtí hasiči započali s renovací automobilu TATRA 805 již v roce 2022, práce na renovaci probíhaly během roku 2023
a budou nadále pokračovat.

V roce 2023 město Javorník uvolnilo částku 50 000 Kč z rozpočtu.

  Přílohy: Foto 1Foto 2

 

projekty

Projektová dokumentace

Město Javorník v roce 2023 zaplatilo za projektové dokumentace k investičním akcím celkem 425 664 Kč.

  Přílohy: Foto 1

 

křídlatka

Boj s křídlatkou

V roce 2023 začal boj s invazivní rostlinou křídlatkou sachalinskou v Horních Hošticích. Pozemky kolem cesty a i potoka byly strojově posekány, likvidace těchto cizokrajných rostlin však nebude jednoduchá.

  Přílohy: Foto 1

 

oddych
oddych

Oddychová zóna

Pro občany využívající ulici Nádražní k rybníku a cestu na Hamberk, Bílý Potok ke sportovním či rekreačním účelům, jsme instalovali jednoduché lavičky k odpočinku.

V roce 2023 proběhla úprava okolí kapličky u „Horáčků“, v roce 2024 v úpravě budeme pokračovat – vznikne nové odpočinkové místo.        

  Přílohy: Foto 1, Foto 2

 

most

Nová zábradlí na mostech

V roce 2023 bylo na mostu „U Střelnice“ instalováno nové zábradlí, také v Horních Hošticích.

  Přílohy: Foto 1

 

park

Vyřezávání náletových dřevin

V roce 2023 proběhlo vyřezání a úklid podrostních
a plevelných dřevin v dolním parku.

  Přílohy: Foto 1

 

poruchaporucha
porucha
porucha
porucha
porucha
porucha

Poruchy na vodovodním a kanalizačním potrubí v r. 2023

Na přelomu roku 2022 - 2023 – 2x porucha vodovodního řadu v Bílém potoku – u hasičské zbrojnice a pod vodojemem v horní části obce – příčina vždy stejná – špatně obsypané potrubí při realizaci v sedmdesátých létech, kámen na potrubí.

17. 2. 2023 – 2x porucha vodovodního řadu ul. Smetanova – příčina – kámen na litinovém potrubí, stáří trubek. Období před realizací nového potrubí.

3. 3. 2023 – porucha zemního ventilu vodovodní přípojky ul. Smetanova.

28. 6. 2023 – Čištění kanalizace ul. Fučíkova, Pionýrská – zanešené potrubí z nízkým spádem, z důvodu nedostatečného průtoku vnikla odpadní voda přípojkami do přilehlých RD. Vzhledem k velikosti potrubí bylo čištění provedeno sacím bagrem z Olomouce.

24. 7. 2023 – Porucha vodovodního řadu B. Potok – u horního rybníku. Příčina poruchy – špatně provedený zásyp potrubí při stavbě.

18. 9. 2023 – Porucha vodovodu v Bílém Potoku – spodní konec – příčina – špatný zásyp.

13. 11. 2023 – Porucha přípojkového ventilu na ul. Polská – stáří materiálu.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7

  

mš

mšmš

Výměna oken MŠ - ulice Polská

Vzhledem ke špatnému stavu původních 6ks oken /5 ks ve věžičce, 1 ks ve sklepě/ a tím značnému úniku tepla ve věžičce budovy Mateřské školy na ul. Polská proběhla ke konci prázdnin r. 2023 jejich výměna. Okna dodala firma pana Stalce Wieslava z Polska a montáž včetně zapravení, parapetů a výmalby provedli naši pracovníci.

Cena oken:   27 588 Kč   

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

měks

měksměks

Schody a nájezd V KD  - ulice Nádražní

Na základě rozpadajících se přístupových cest do budovy Kulturního domu bylo přistoupeno k opravě – rekonstrukci nájezdu do sálu KD /přístup pro herce apod., navážení vybaven/
a zadního schodiště – přístup pro nově zřízenou ZUŠ.

Financování proběhlo z rozpočtu oprav nebytového fondu.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

oprava

opravaoprava
oprava

 

 

Oprava studní v k.ú. Zálesí

Primárním zdrojem pitné vody v létech 1905 až 1970 bylo 16 ks pramenních jímek a 1 povrchový zdroj v k.ú. Zálesí, které byly v sedmdesátých letech revitalizovány a doplněny o zásadní povrchový zdroj z Račího potoka. Po drobnější opravě přiváděcích řádů a zjištění, že tento systém v období srážek je schopen produkovat celkem slušné množství surové vody, jsme v roce 2023 začali s postupnou údržbou těchto zařízení. V současné době je po „rekonstrukci“ povrchový zdroj a 2 pramenní jímky. Údržba spočívá v obnově perforovaných přiváděcích potrubí – pérek, obnova přepadových hran a potrubí a obnova poničeného oplocení.
Jde o celkem náročnou práci v náročném terénu.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5Foto 6

 

549

549

 

 

Rekonstrukce odvětrávání bytového domu Dittersova 549

Na základě stížností obyvatel sociálního domu na ul. Dittersova 549 na šířící se pachy z odvětrávání jednotlivých bytů – digestoře
a koupelny jsme zajistili odbornou prohlídku stavu odtahového potrubí. Byla zjištěna neodborná instalace a nevhodné svedení odtahových potrubí do společného nadstřešního odtahu a to už v době výstavby objektu. Firma SEŠN pana Smejkala zajistila rekonstrukci půdních rozvodů a osazení nadstřešních částí rotačními odtahovými zařízeními u 4 stoupaček.

Dle vyjádření nájemníků se náprava zdařila a už sousedi neví, kdo co vaří a kdo zrovna opustil toaletu nebo na WC dokouřil.

Obdobný zásah nás čeká ještě na domech č. 548 a 550.

 

Celkové náklady na 1 objekt:  32 165,50 Kč

  Přílohy: Foto 1, Foto 2

 

 

račák

račí udoli

Zastřešení jímacího objektu Račí Údolí

Vzhledem k rozpadajícímu dřevěnému krycímu roštu jímací nádrže pitné vody v areálu jímacího objektu v Račím Údolí, bylo vzhledem k udržení čistoty akumulované pitné vody a nutnosti přístupu k ovládací armatuře provést zastřešení příjmové akumulační nádrže.

Na základě tohoto byla stolařstvím - pana Rujáka vybudována masivní dřevěná konstrukce a firmou SEŠN - panem Smejkalem bylo provedeno oplechování s odvodem dešťové vody.

 

Cena za konstrukci a oplechování -   111 448 Kč

 

Ostatní přípravné práce provedli v rámci údržby pracovníci města.

.

  Přílohy: Foto 1Foto 2

 

čov

čov

čov

čov

Výroba a montáž dosazovací nádrže ČOV Javorník

Na základě prasknutí a tím totální destrukci původní PVC dosazovací nádrže na ČOV Javorník, byl proveden výběr dodavatele na zajištění výroby a montáže nádrže nové. Vzhledem k upuštění od výroby nádrží z PVC byla předmětem zakázky výroba nádrže z nerezového materiálu.

Jako nejvhodnější byla vybrána firma FORTEX a.s. Šumperk

 

Smluvní cena za dodávku a montáž: 

1 491 325 Kč  z toho  DPH ve výši 258 825 Kč vzhledem k plátcovství se vrátilo do rozpočtu města.

  

Ostatní nezbytné náklady za vyčištění aktivační nádrže od sedimentů, ve které je vsazena dosazovací nádrž  -  sací bagr Olomouc, tlakové čištění SDH Javorník, činili cca 50 000 Kč.

  Přílohy: Foto 1Foto 2, Foto 3, Foto 4

 

okna BP

okna BP

okna BP

Výměna 11 ks oken hasičské zbrojnice Bílý Potok

Na základě špatného stavu původních dřevěných oken objektu hasičské zbrojnice v Bílém Potoku bylo zakoupeno na jaře r. 2023 - 11 ks PVC oken včetně parapetních prvků.
Výměnu oken provedli během roku 2023 pracovníci města.

Cena oken včetně parapetů:   84 216 Kč

Materiál potřebný k zednickým pracím byl hrazen z provozu nebytového fondu.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

elektrocentrála

elektrocentrála

 

 

Elektrocentrála – pro SDH Javorník
a krizový štáb

Na základě potřeb SDH Javorník a nutnosti zajistit náhradní zdroj elektrické energie pro případ krizových situací byla v rámci nadačního příspěvku ČEZ zakoupena elektrocentrála Hahn & Sohn Dieslový generátor HDE 9000SA-SA 1/3. Jde o výkonný dieselový generátor pro domácí i profesionální provozy, záložní zdroj pro nouzové situace s motorem o objemu 490 m3 a výkonem 6,5 kW
se třemi zásuvkami s výstupem 230 V a 400 V. Elektrocentrála je vybavena silným protihlukovým krytem, který zároveň tlumí i vibrace.

Město obdrželo příspěvek 60 000 Kč na nákup z Nadace ČEZ.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2

 

VaK

VaK

VaK

VaK

 „Rekonstrukce úpravny pitné vody a vodojemu Jánský vrch, objekty SO 02 – sanace vodojemu a SO 03 – obnova odpadního potrubí“

Popis předmětu zakázky

Na základě problémů s průsakem akumulované pitné vody ve vodojemu Jánský vrch a snahou snížení množství odebírané surové vody nechala správa VaK města vypracovat Projektovou dokumentaci na sanaci obvodového zdiva a stropu vodojemu.

Dne 21. 8. 2023 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce s požadavkem následujícího znění:

V souladu se zpracovanou PD a stanoveného technologického postupu, je předmětem zakázky provedení kompletní sanace vnitřního zdiva vodojemu o kapacitě 250 m3, provedení povrchové úpravy zajišťující neprosakování betonového zdiva, kompletní výměna technologie v armaturní komoře a zhotovení nového odpadního potrubí přepadové a technologické vody z vodojemu.

 

Na základě nabídek byla jako nejvhodnější vybrána firma Jesenická vodohospodářská společnost s.r.o. s nabídkovou
cenou ve výši 3 610 177 Kč bez DPH.

Stavba, na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2023 byla zahájena koncem září 2023.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

 

dacia

dacia

dacia

dacia

Vozidlo Dacia Duster

Nákup vozidla Dacia Duster pro potřeby oddělení hospodářství, zejména pro provoz vodovodů a kanalizace, ČOV.

Cena 580 900 Kč.

K Dacii byl pořízen přívěs 230 KIPP s opěrným kolem, bočnicemi
a plachtou 24 424 Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4

 

Horní Hoštice

Horní Hoštice
Horní Hoštice

Úprava centra Horních Hoštic

Střed centra obce se posunul ke kostelu sv. Jana Nepomuckého.

Správa majetku pomocí techniky převezla dřevěný domek ze spodní části Horních Hoštic. Místo navrhli občané Horních Hoštic, a to za účelem konání nejrůznějších společenských akcí právě v okolí kostela sv. Jana Nepomuckého.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3

 

Z1

Z1

Z1

Z1
 

Z 1 – 2. etapa

V roce 2022 bylo Zastupitelstvem města rozhodnuto
o pokračování v přípravě území pro dalších 9 RD.


Dodavatelem stavby vodovodu, kanalizace a plynovodu byla firma KARETA s.r.o. Bruntál.

Dodavatelem VO byla firma Energorozvody s.r.o. Javorník


Rozsah realizovaných prací:

Vodovodní řad  - 123,59 m   Přípojky  - 62,47 m
Splašková kanalizace  - 122,28 m   Přípojky  - 62,2 m
Dešťová kanalizace  - 122,25 m   Přípojky  - 76,94 m


Součástí dešťové kanalizace jsou i 3 vsakovací objekty pro odvod vod z MK

Hlavní plynový řad  - 113 m    Přípojky  - 78 m


Součástí 2 etapy bylo vybudování chodníku 1. i 2. etapy, včetně položení podkladového asfaltového koberce v délce 113 m. Souběžně s tímto byla zřízena i tzv. „smíšená stezka“ a to jak pro pěší tak i pro cyklisty. Jde o propojení ulice Partyzánská s ul. Zahradní.

Samostatnou akcí bylo dokončení veřejného osvětlení, a to postavením 19 ks sloupů včetně osvětlovacích těles.

Mimo rozpočtové náklady přímých stavebních prací byl i náklad na další nezbytné výdaje spojené s realizací projektu obou etap – přeložka vysokého napětí, projektové práce, náklady na provedení výběrových řízení, podání a administrace dotace, náklady na stavební dozor a koordinátora bezpečnosti práce, správní poplatky za stavební povolení a kolaudace.


Rok 2022 -   8 500 000 Kč  
Rok 2023 -      397 000 Kč

Stavba byla předána v řádné kvalitě 30. 4. 2023

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3Foto 4

 

oprava

oprava

oprava

oprava

oprava

Investiční akce – „Infrastruktura ulice Smetanova - Fučíkova, Javorník“

Rozpočtovanou akci po provedeném výběrovém řízení schválila Rada města č. 124/2022 dne 29. 8. 2022. Nejvhodnější nabídku podala firma Jesenická vodohospodářská společnost s.r.o. Jeseník.

Smlouva o dílo byla podepsaná dne 20. 9. 2022 a stavba byla předána dodavateli dne 23. 9. 2023.

Předmětem díla bylo v souladu se zpracovanou PD provedení kompletní rekonstrukce – výměna vodovodního řadu, splaškové kanalizace a doplnění o dešťovou kanalizaci ulici Smetanovu
a část Fučíkové v celkové délce 550 m.

Cena díla byla sjednána ve výši 13 333 593 Kč bez DPH,
16 133 647 Kč včetně DPH.

Vzhledem k tomu, že se jedná o vodohospodářské dílo je v tomto případě město plátcem DPH a toto se vrací zpět do rozpočtu města.

Při napojování kanalizace na ul. Fučíkova na stávající řád bylo zjištěno, že tato je ve špatném stavu. Na základě tohoto byl Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo rozšířen rozsah díla
o rekonstrukci části ulice Fučíkova až pod Školní jídelnu, kde začíná jednotná kanalizace v dimenzi 500 mm. Cena díla se touto neplánovanou stavební prací zdvihla o částku 412 860 Kč.

Při provádění těchto prací byly i kompletně vyměněny všechny nevyhovující přípojky Školní jídelny včetně vyčištění „odlučovače tuků – lapolu“.

Souběžně s touto investiční akcí byly samostatnými rozpočty provedeny další akce a to rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Fučíkova, zadní část v celkových nákladech 776 805 Kč bez DPH
a výměna vodovodního řadu – napojení ul. Smetanova překopem pod ulici Nádražní v ceně 364 398 Kč bez DPH.

Dalším nákladem byly smluvní odměny za výkon stavebního a autorského dozoru, který vykonával Ing. Dostalík Ivo a výkon koordinátora bezpečnosti práce, kterým byl pan Kuna Martin.

V současné době probíhá předávání stavby – dokladové části a po té bude požádáno o zahájení kolaudačního řízení

  Přílohy: Foto 1, Foto 2, Foto 3Foto 4, Foto 5

 

kotle

Výměna kotlů - havárie v ZŠ

V letošním roce byla řešena během topného období havárie plynové kotelny zásobující teplem tělocvičnu a pavilon učeben Základní školy – vzhledem k tomu, že se v budoucnu, v rámci plnohodnotného zprovoznění klimatizace tělocvičny počítalo s navýšením kapacity a výkonu této kotelny, nezbylo nic jiného než v rámci havárie zajistit jednoduchou PD a hlavně přijatelného dodavatele za přijatelnou cenu.

Řešením této prekérní situace se ujala instalatérská firma pana Škroba Vlastimila z Vidnavy, která celou zakázku rychle vyřešila. Celá rekonstrukce včetně navýšení výkonu kotelny stála
465 000 Kč.

  Přílohy: Foto 1

 

drapák

„Drapák“ na ČOV

Město Javorník na základě potřeby zjednodušení a zkvalitnění technologických procesů na Centrální čističce odpadních vod pořídilo a nechalo nainstalovat hydraulické zařízení na těžení naplaveného písku a štěrku TŠP-K-E s elektrickým otočem.
Nové strojní zařízení má obsluha ČOV kdykoliv k dispozici, odstraní naplaveniny až na samé dno a tím zajistí odstranění všech citovaných neduhů při provozu ČOV.

Cena zařízení není malá a je adekvátní této době. Město za toto zařízení, po provedení monitoringu obdobných zařízení na našem trhu, zaplatilo 466 400 Kč bez DPH. DPH je v rámci tohoto nákupu uznatelná položka a městu se vrátí zpět do rozpočtu.

  Přílohy: Foto 1

 

nádoby

ODPADOVÝ SYSTÉM „door - to – door“

Investiční akce - Nádoby na tříděný odpad pro Město Javorník - záměr umístit ke každému domu popelnice na plast a papír, abychom měli všichni možnost třídit ještě lépe, kvalitněji a aby nám to zabralo méně času a starostí. Nové plastové popelnice určené na plast a papír s aktivními QR kódy.
Celková výše 2 589 400 Kč bez DPH.

  Přílohy: Foto 1

 

čov
čov

Havarijní nádrž na ČOV

V prvním pololetí v rámci schváleného rozpočtu města jsme zajistili likvidaci usazenin havarijní nádrže na ČOV Javorník v celkovém objemu 355 000 Kč.

  Přílohy: Foto 1, Foto 2

Investiční akce a projekty 2022-2026

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Bannery

21_Ohlášení pálení


volby


menu


kamera


soc.služby


Svatby JavorníkPARTE


úp


Czech Point     Oloumoucky kraj 


Zdravotnictví     Lékárna Javorník  pošta


Kudyznudy.cz - tipy na výlet


IROP
Policiemv

Překlad (translations)

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
3
11
2
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
17
3
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
1
3
2
3
3
2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:78
TÝDEN:1169
CELKEM:2171727

Aktuální počasí

dnes, středa 21. 2. 2024
zataženo 7 °C 4 °C
čtvrtek 22. 2. slabý déšť 8/5 °C
pátek 23. 2. slabý déšť 8/5 °C
sobota 24. 2. déšť 8/5 °C