Navigace

Výběr jazyka

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Investiční akce Města Javorníku 2014 - 2018

MAN Nové vozidlo MAN

Město Javorník pořídilo nové vozidlo MAN v ceně 4 278 560,- Kč. Bylo pořízeno s hákovým nosičem a příslušenstvím na zimní údržbu komunikací. Vozidlo bude využíváno i pro další účely v odpadovém hospodářství města Javorník. Do budoucna je počítáno s nákupem dalších nástaveb (plošina, cisterna aj.)

  Přílohy:  Foto č. 1, Foto č. 2, Foto č. 3

 


  Výměna vodiče veřejného osvětlení

Květen 2017 – na ul. 17. listopadu proběhla výměna starého nefunkčního zemního kabelu veřejného osvětlení za nový. Výkopové práce prováděla firma M. Ruják, pokládka kabelu a zadláždění bylo provedeno svépomocí.

  Přílohy:  

Macerátor Macerátor

Květen 2017 – Do kalové linky ČOV Javorník byl firmou ESB Rozvaděče, Brno nainstalován macerátor. Toto zařízení slouží k rozbíjení pevných částic obsažených v surových kalech ČOV před výtlakem do odstředivky. Doposud docházelo k ucpávání zúženého profilu před odstředivkou a častým výpadkům procesu zahušťování kalů. Cena:  119.870,- Kč.

   

Odpočívadlo Odpočívadlo na Kravčáku

Květen 2017 - Na kopci nad Javorníkem se nachází nové dřevěné posezení, které za finančního přispění Města Javorníku realizoval František Vitásek, za což mu patří velké poděkování. Doufejme, že toto vyhlídkové místo bude občanům města a turistům sloužit k odpočinku a nestane se smetištěm odpadků a terčem vandalů.

  Přílohy:  Foto č. 2

Vrt Račák Průzkumné vrty a legalizace nových vodních zdrojů

Prosinec 2016 Firma Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o. Chrudim byla zhotovitelem veřejné zakázky průzkumných vrtů. Jedná se celkem o tři hydrogeologické vrty o hloubce až 80 m (jeden v Horních Hošticích a dva v Račím údolí) pro posílení zdrojů pitné vody pro javornický městský vodovod. Tato investice do budoucna počítá s propojením těchto hlubinných vrtů do úpraven pitné vody.

  Přílohy:  Foto č. 2

  Poskytnuté investiční dotace z FRB (ČOV, studny)

Prosinec 2016 - V roce 2016 byly Městem Javorník vyhlášeny Programy na poskytování invest. dotace z Fondu rozvoje bydlení (FRB), a to Program č. 3, kterým se poskytují příspěvky na vybudování domácích čistíren odpadních vod a Program č. 4, kterým se poskytují příspěvky na vybudování studní. Celkem bylo javornickým občanům poskytnuto 330 tis. Kč. 

  Přílohy:  

Most u Hanáků Most na ul Havlíčkova (u Hanáků)

Prosinec 2016 - Rekonstrukce mostu na ul. Havlíčkové byla provedena svépomocí ve spolupráci s firmou PZA KOVOSTROJ, s.r.o. Předmětem bylo ošetření stávajících nosníků očištěním a nátěrem, položením plechů, armovací oceli a betonáží celého povrchu. Součástí opravy bylo pořízení nového zábradlí.

   

Magic box Magic box

Listopad 2016 – Město Javorník zakoupilo pro MŠ Polská interaktivní hrací pomůcku v hodnotě 90.509,- Kč. Jedná se o mobilní skříňku s interaktivním projektorem, ozvučením a s wifi. Projekce se odehrává na zemi, což je nejpřirozenější hrací prostředí pro dítě a zábavnou formou pomáhá k získávání poznatků, zkušeností a vědomostí.

  Přílohy:  Foto č. 2, Foto č. 3

Lávka Družstevní Oprava lávky

Září 2016 – Nad Javornickým potokem byla umístěna lávka spojující náměstí a Družstevní ulici, která je uložená na betonové patky na březích potoka a napojena na stávající komunikace. Kompletní dodávka a montáž pochůzné lávky z ocelové konstrukce je dle projektové dokumentace a statického posudku. Cena díla 204.127,- Kč vč. DPH. 

  Přílohy:  Foto č. 2

Vodovod Havlíčkova Javorník Rozšíření vodovodního řádu v Javorníku

Záři 2016 - V Javorníku, a to konkrétně v nejspodnější části vsi, je již hotova investiční akce rozšíření vodovodního řádu na ulici Havlíčkové a Janošíkové. Rozšířením došlo k napojení 7 dalších nemovitostí javornických občanů. Cena díla 1.542.170,- Kč.       

  Přílohy:  Foto č. 2

VO Travná Nové veřejné osvětlení - Travná a Zálesí

Září 2016 - Firma ČEZ provedla kompletní výměnu elektrického vedení na Travné a Zálesí a Město Javorník provedlo kompletní výměnu všech svítidel veřejného osvětlení v těchto částech města. Na Travné je osazeno 41 nových světel a na Zálesí 25. Účelem je snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy.

 

 

  Přílohy:  Foto č. 2

Nádrž Horní Hoštice Vyčištění požární nádrže v Horních Hošticích

Září 2016 – Proběhlo vyčištění požární nádrže v Horních Hošticích spočívající v odbahnění nánosů, v úpravě dna nádrže a úpravě nezpevněných břehů. Vytěžený materiál byl odvezen.  Cena díla 70.000,- Kč.

   

Zpevněná plocha MŠ Míru Úprava zpevněných ploch

Srpen 2016 -  V Mateřské škole na ul. Míru v Javorníku byla v období prázdnin vybudována nová zpevněná plocha ze zámkové dlažby včetně úpravy terénu a podkladů pro zátěž pojezdu nákladních vozidel v rozsahu 247 m2. Dále došlo k opravě stávajících kanalizačních rozvodů, jímek a vpustí a došlo k opravě oplocení. Cena díla činí 444.102,- Kč. 

  Přílohy:  Foto č. 2|Foto č. 3 Foto č. 4

vodovod B Potok Rozšíření vodovodního řádu v Bílém Potoku

Srpen 2016 -  bylo dokončeno rozšíření vodovodního řádu Bílý Potok – horní část za cenu díla 3.308 mil. Kč, z tohoto dotace od KÚOK -  1.463.643,50 . Voda je tlakově čerpadlem dopravována z vodárny až skoro po horní konec, který je určen výtlakem čerpadla.

  Přílohy:  Foto č. 2|

Odradonování Výstavba zařízení na úpravu pitné vody - odradonování

Srpen 2016 – vybudování odradonovacího zařízení na zkvalitnění pitné vody v areálu vodárny za cenu celkem 361.574,- Kč. Účinnost při odstraňování radonu – radon v r. 2015 – 189 Bq/l, radon v r. 2016 po realizaci opatření – 1,93 Bq/l . Účinnost v případě předpokladu stejného obsahu radonu jako v r. 2015 je téměř 99%         

  Přílohy:  Foto č. 2|

 

Potok Vyčištění koryta potoka a propustku v horní části B. Potoka

Červen 2016 – V Bílém Potoku proběhlo vyčištění propustku, opevnění nátokových a odtokových hran přírodním kamenem, vyčištění protipožární nádrže, vyčištění koryta potoka, odvoz a uložení zeminy za celkovou cenu 80.000,- Kč.

  Přílohy:  Foto č. 2|

 

Sběrné místo Nádražní Sběrná místa - ul. Polská a Nádražní

Červen 2016 – Zpevněné plochy jsou provedeny ze zámkové dlažby s dřevěným oplocením. Velikost sběrného místa na ul. Polské je 36 m2 a na ul. Nádražní je 45 m2. Prováděno svépomocí. Celkové náklady k vybudování těchto sběrných míst činily 126 tis. Kč.

  Přílohy:  Foto č. 2 |

 

bazén Výměna vnitřních dveří krytého bazénu - 1.etapa

Květen 2016 – Na krytém bazénu proběhla výměna části dřevěných vnitřních dveří za dveře z materiálu PVC včetně zárubní a kompletního zapravení špalet. Cena díla 86.515,- Kč vč. DPH.


 

Hasičská cisterna Hasičská cisterna na podvozku Tatra 815

Květen 2016 - v rozpočtu města Javorník byla posílena částka 1,2 mil. Kč o dalších 330 tis. Kč za účelem pořízení repasované hasičské cisterny v hodnotě cca 1,5 mil. Kč. V původním rozpočtu byla částka 1,2 mil. Kč počítána jako vlastní podíl k dotaci na pořízení nového vozidla. Podle požadavků Jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo od záměru nákupu nové cisterny odstoupeno a byla poptávána kompletně generálkovaná cisterna. Na základě nabídek byl vybrán automobil, na který se byli členové hasičského sboru osobně podívat. Javornická jednotka SDH má k dispozici ke své činnosti hasičskou cisternu na podvozku Tatra 815 s objemem více jak 9000 l vody.

  Přílohy:  Foto č. 2

Rekonstrukce bytu Dittersova 548  Rekonstrukce bytu Dittersova 548

Únor 2016 – Byla provedena kompletní rekonstrukce malometrážního bytu č. 13 na Dittersově ulici č.p. 548 v celkové hodnotě 110 tis. Kč. Rekonstrukce spočívala v opravě koupelny, kuchyně, omítek, atd.

  Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Městská radnice Městská radnice

Prosinec 2015 – Na náměstí v Javorníku proběhla rekonstrukce budovy Městské radnice v celkovém objemu 8.335 tis. Kč za přispění dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 2.331 tis. Kč. Akci realizovala společnost Aktos – okna, s.r.o. Došlo k výměně oken, zateplení obvodového pláště přístavby radnice, zateplení stropů, opravě a nátěru fasády. Z vlastních zdrojů pak ještě byly dofinancovány svody, okapy a nátěr střechy radnice.

Přílohy:  Foto č. 2

Automobil na svoz TKO Automobil na svoz TKO

Prosinec 2015 - Na úseku ochrany životního prostředí se nám podařilo získat dotaci na pořízení automobilu na svoz TKO ve výši 4.418.980,- Kč. Celkové náklady projektu včetně nových kontejnerů činily 5.146.167,- Kč (podíl města Javorník činil 727.187,- Kč, samotné vozidlo stálo 4.920 tis. Kč). Nový svozový automobil zn. Man v provedení pres je schopen svážet veškeré popelnice a kontejnery dostupné na trhu a slisováním odpadu naložit mnohem větší objem. 

Přílohy:  Foto č. 2

Kontejnery na tříděný odpad Kontejnery na tříděný odpad

Prosinec 2015 – V rámci dotace Ministerstva životního prostředí se podařilo Městu Javorník zakoupit 29 ks plastových kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny v okolních částech města.

Přílohy:  Foto č. 2

Pořízení bezpečnostních kamer Pořízení bezpečnostních kamer

Říjen 2015 - Za přispění Olomouckého kraje ve výši 199 tis. Kč a celkovými náklady 421 tis. Kč byly pořízeny a nainstalovány dvě bezpečnostní kamery na náměstí v Javorníku. Kamery se záznamem na policejní služebně v Žulové je možno i dálkově ovládat.

Přílohy:  Foto č. 2

Nákup detektorů Nákup detektorů

Prosinec 2015 – Koncem roku byly zakoupeny detektory snímající zvýšený výskyt oxidu uhličitého. Detektory byly umístěny v jednotlivých bytech bytového domu na Fučíkové ulici. Celková částka činila 29 tis. Kč.

 

Výměna oken a hlavních dveří Výměna oken a hlavních dveří

Prosinec 2015 – V bytě na Janošíkové ulici č. p. 8 proběhla výměna vchodových dveří a oken v hodnotě 56 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2

Drobné opravy v bytech Drobné opravy v bytech

Rok 2015 – Drobné opravy, které byly realizovány v bytech v majetku města Javorník za rok 2015, činily 210 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Nové lavice na zdravotním středisku Nové lavice na zdravotním středisku

Prosinec 2015 – V čekárnách dětské ambulance a části čekáren v I. patře byly pořízeny nové lavice v celkové hodnotě 63 tis. Kč. Lavice dodala firma NODE Morava s.r.o.

 

Výměna vnitřních dveří na zdravotním středisku Výměna vnitřních dveří na zdravotním středisku

Prosinec 2015 – V ambulancích došlo k výměně vnitřních dveří v celkové hodnotě 90 tis. Kč. Dodávku a montáž provedla firma Palovčík Jozef.

 

Oprava podlah na zdravotním středisku Oprava podlah na zdravotním středisku

Listopad 2015 – Firma Palovčík Jozef provedla opravu podlah včetně výměny podlahových krytin z PVC v celkové hodnotě 120 tis. Kč.

 

Přechod pro chodce u ZUŠ Přechod pro chodce u ZUŠ

Listopad 2015 – Město Javorník za přispění Olomouckého kraje vybudovalo v celkové výši 463 tis. korun přechod pro chodce na Puškinově ulici z důvodu větší bezpečnosti žáků navštěvujících ZUŠ Javorník. Akci realizovala na základě výsledku výběrového řízení Javornická stavební, s.r.o.

Přílohy:  Foto č. 2

Sběrné místo - Janošíkova ul. Sběrné místo - Janošíkova ul.

Říjen 2015 – Na ul. Janošíkova byla provedena úprava sběrného místa pro kontejnery na tříděný odpad. Plocha byla vydlážděna zámkovou dlažbou a následně došlo k vybudování laťkového oplocení. Místo bylo doplněno i novou výsadbou. Náklady této akce činily cca 60 tis. Kč.

 

Vybudování nového veřejného osvětlení Vybudování nového veřejného osvětlení

Říjen 2015 – Na základě výběrového řízení provedla firma Elektro Schubert rozšíření veřejného osvětlení na ulicích Pionýrská a Dukelská v celkové částce 372 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2

Přeložka VO v Bílém Potoku Přeložka VO v Bílém Potoku

Říjen 2015 – Firma Energorozvody zrealizovala přeložku části veřejného osvětlení v dolní části Bílého Potoka. Celkové náklady akce činily 45 tis. Kč.

 

Komunikace Hořní Hoštice Komunikace Hořní Hoštice

Říjen 2015 – Proběhla rekonstrukce části místní komunikace – položení nového asfaltového koberce v Horních Hošticích v délce 900 m v hodnotě 1 068 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Rekonstrukce rozvodů stoupaček v panelovém domě Rekonstrukce rozvodů stoupaček v panelovém domě

Září 2015 – V panelovém domě na Janošíkové ulici byly kompletně vyměněny rozvody stoupaček (voda, odpady, plyn) v hodnotě 340 tis. Kč

 

Budova bývalého soudu č. p. 7 Budova bývalého soudu č. p. 7

Září 2015 – V měsíci září 2015 byl zpracován stavebně historický průzkum budovy bývalého soudu č.p. 7 na náměstí. Tuto dokumentaci zpracovala Ing. Augustýnková Lucie v celkové hodnotě 30 tis. Kč. Průzkum byl pořízen za účelem budoucího zpracování projektové dokumentace  pro rekonstrukci této nemovitosti. 

 

Havarijní plán - zajištění pitné vody Havarijní plán - zajištění pitné vody

Září 2015 - Z důvodů velmi suchého léta jsme byli nuceni řešit krizový stav – zajištění pitné vody pro město. Byl zpracován havarijní plán na propojení vodního zdroje firmy CRAMP – KOVO, s.r.o. s městským vodovodem a na tuto propojku nakoupen materiál, včetně propojení  a spojek za 300 tis. Kč. 

 

Rekonstrukce bytu Janošíkova č. p. 520 Rekonstrukce bytu Janošíkova č. p. 520

Září 2015 – V měsíci září 2015 proběhla kompletní rekonstrukce bytového jádra, kuchyně, výměna vnitřních dveří a podlahových krytin u bytu č. 11 (3+1) na Janošíkové ulici v hodnotě 130 tis. Kč.

 

Oprava stříšek nad vchody Oprava stříšek nad vchody

Září 2015 – Na Fučíkové ulici u bytového domu č. p. 257 a 258 byly opraveny oba přístřešky nad hlavními vchody do této budovy v hodnotě 26.650,- Kč

Přílohy:  Foto č. 2

Oprava stříšek nad vchody Základní škola - oprava závad na plynovém zařízení

Září 2015 - V základní škole v Javorníku byly odstraněny závady na plynovém zařízení vzešlé z kontroly Inspektorátu bezpečnosti práce v hodnotě 75.000,- Kč.

 

Vybudování nových kotců pro psy Vybudování nových kotců pro psy

Srpen 2015 - Pro potřeby odchytu a následného umístění psů jsme vybudovali tři kotce pro psy v areálu ČOV Javorník v hodnotě 100 tis. Kč. Stávající kapacita bývalých kotců na sběrném dvoře byla nedostačující.

Přílohy:  Foto č. 2

Základní škola - odvětrání plynových topitel Základní škola - odvětrání plynových topitel

Srpen 2015 – Bylo vybudováno odvětrání plynových topidel v tělocvičně za 85.000,- Kč.

 

Výmalba zdravotního střediska Výmalba zdravotního střediska

Červenec – Září 2015 – Firma Stolzed provedla výmalbu chodeb a čekáren na zdravotním středisku v hodnotě 95 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Výmalba zdravotního střediska Výměna střešních oken - Dittersova ul.

Červenec 2015 – Proběhla výměna střešních oken na bytových domech na Dittersově ulici v celkové hodnotě 120 tis. Kč

 

Výměna střesních oken - Fučíkova ul. Výměna střesních oken - Fučíkova ul.

Červenec 2015 – Proběhla výměna střešních oken v bytovém domě na Fučíkové ulici v celkové hodnotě 405 tis. Kč

Přílohy:  Foto č. 2

Výměna oken na ul. 17. listopadu 457 Výměna oken na ul. 17. listopadu 457

Červen 2015 – Proběhla výměna oken u bytu č. 03 v bytovém domě na ul. 17. Listopadu 457 v celkové hodnotě 30.360,- Kč.

 

Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku

Duben 2015 - Byla dokončena akce odbahnění rybníka – požární nádrže v Bílém Potoku za 300 tis. Kč.

Přílohy:  Foto č. 2 | Foto č. 3 |

Odbahnění rybníka - požární nádrže v Bílém Potoku Traktůrek na sečení veřejných ploch

Duben 2015 – Město Javorník pořídilo z důvodu kvalitnější údržby veřejných ploch traktůrek na sečení trávy v hodnotě 100 tis. Kč. Objem sběrného koše je 350 litrů. Cena vzešla z poptávkového řízení.

Přílohy:  Foto traktůrek

Rekonstrukce bytu na ul. 17. listopadu 457 Rekonstrukce bytu na ul. 17. listopadu 457

Únor 2015 – Proběhla kompletní rekonstrukce bytu č. 01 v hodnotě 77.056,- Kč - rekonstrukce koupelny, podlah, nátěr oken a dveří a výroba nové kuchyňské linky.

 

Zateplení stropu kotelny Zateplení stropu kotelny

Únor 2015 – Z důvodu úsporných opatření bylo realizováno zateplení stropu v kotelně na Fučíkové ulici v hodnotě 21.620,- Kč.